Соціально-правові аспекти формування особистості правоохоронця в сучасних умовах

Ескіз недоступний

Дата

2024-03-29

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. –

Анотація

В умовах сучасного суспільства особливого значення набуває формування особистості правоохоронця, яке базується на соціально-правових аспектах. Дане дослідження спрямоване на аналіз впливу соціальних та правових факторів на процес становлення і розвитку професійної ідентичності правоохоронців. Основна увага приділена вивченню нормативно-правової бази, корпоративної культури, етики та моралі у правоохоронних органах, а також впливу соціального оточення на особистісні якості правоохоронців. Результати дослідження підкреслюють необхідність комплексного підходу до підготовки та професійного розвитку правоохоронців, що включає як підвищення правової освіти, так і розвиток соціальних навичок та цінностей.
In the context of modern society, the formation of a law enforcement officer's personality, which is based on socio-legal aspects, acquires particular importance. This study focuses on analyzing the impact of social and legal factors on the process of forming and developing the professional identity of law enforcement officers. The main attention is paid to the study of the normative legal base, corporate culture, ethics, and morality in law enforcement agencies, as well as the influence of the social environment on the personal qualities of law enforcement officers. The research results highlight the need for a comprehensive approach to the training and professional development of law enforcement officers, which includes both the enhancement of legal education and the development of social skills and values.

Опис

Ключові слова

формування особистості, правоохоронні органи, соціально-правові аспекти, професійна ідентичність, нормативно-правова база, корпоративна культура, етика та мораль, професійний розвиток, соціальні навички., personality formation, law enforcement agencies, socio-legal aspects, professional identity, normative legal base, corporate culture, ethics and morality, professional development, social skills

Бібліографічний опис

Зінченко Д.А. Соціально-правові аспекти формування особистості правоохоронця в сучасних умовах // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. правових наук України. – Вінниця : ХНУВС, 2024. –