Насилля в сім’ї як форма деструктивної поведінки працівників поліції

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Бочаровські читання : тези доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю підгот. психологів у Харків. нац. ун-ті внутр. справ (Харків, 13 квіт. 2018 р.). – Харків, 2018.– С. 189-192.
Abstract
Розглядаються питання стосовно глобальної проблеми сучасного суспільства – насильства у сім’ї. Дається аналіз форм, у яких проявляється це негативне соціальне явище. Особливу увагу привертає ця проблема у сім’ях працівників поліції. Дається аналіз причин такої поведінки правоохоронців у побуті.
Questions related to the global problem of modern society - family violence - are considered. An analysis of the forms in which this negative social phenomenon manifests itself is given. special attention is drawn to this problem in the families of police officers. An analysis of the reasons for such behavior of law enforcement officers in everyday life is given.
Рассматриваются вопросы домашнего насилия в семье, как одной из глобальных проблем современного общества. Дан анализ форм, в которых проявляется это негативное социальное явление. Особое внимание уделяется этому феномену в семьях сотрудников полиции. Рассмотрены причины такого их поведения в быту.
Description
Логачев, Л. Г. Насилля в сім’ї як форма деструктивної поведінки працівників поліції / Микола Георгійович Логачев, Алєссандро Нанні // Бочаровські читання : тези доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю підгот. психологів у Харків. нац. ун-ті внутр. справ (Харків, 13 квіт. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018.– С. 189-192.
Keywords
Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Психологія. Рsychology. Психология, насилля в сім’ї, violence in family, насилие в семье, поліцейські, police, полицейские, домашнє насильство, domestic violence, домашнее насилие
Citation