Foreign languages distance learning course organizing at a higher education institution

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр. - Харків, 2020. - № 68. - С. 80-86
Abstract
У статті зроблена спроба охарактеризувати дистанційне навчання іноземній мові, як один з новітніх форматів навчання, що ефективно доповнює заочну та очну форми навчання у вищих навчальних закладах. Авторка підкреслює, що якість та результативність дистанційного курсу з іноземної мови у вищій школі, головним чином, залежать від того, наскільки він ефективно організований; від педагогічної майстерності викладачів, які приймають участь у навчальному процесі; від якісного методичного змісту, що використовується на курсі. У роботі висвітлюються ключові принципи дистанційного навчання іноземним мовам у вищих навчальних закладах; визначаються засоби підвищення якості та результативності цього формату навчання, визначаються головні концептуальні положення дистанційного навчання іноземній мові у вищому навчальному закладі. У статті запропонована модель організації курсу дистанційного навчання іноземній мові майбутніх фахівців, представлена система контролю та моніторингу знань за всіма видами мовленнєвої діяльності. Зазначається також, що самостійна робота в рамках дистанційного курсу з іноземної мови у вищій школі не повинна бути пасивною, а навпаки, студента слід залучати до активної пізнавальної діяльності, яка не обмежується придбанням іншомовних знань, а обов'язково передбачає їх практичне застосування; самостійна діяльність студентів використовується з метою вирішення певних комунікативних завдань в рамках майбутньої професійної діяльності. У висновках статті представлені рекомендації щодо ефективної організації курсу дистанційного навчання іноземним мовам у вищих навчальних закладах (ретельний відбір навчального іншомовного матеріалу на основі цілей та завдань курсу, грамотне планування роботи академічних груп, регулярна індивідуальна та групова звітність, постійні консультації з викладачем іноземної мови) тощо. Наголошується, що у процесі організації курсу, окрім дидактичних характеристик та функцій мультимедійних засобів й телекомунікацій як технологічної основи навчання, також потрібно враховувати і концептуальні тенденції дидактичної організації дистанційного навчання як компонента загальної сучасної освітньої системи.
The article attempts to characterize the foreign languages distance learning as one of the innovative training formats, effectively complementing the existing intramural and extramural education at higher education institutions. The author emphasizes that the quality and effectiveness of foreign languages distance-learning course in higher education mainly depends on how effectively it is organized; from the teachers’ pedagogical skills, taking part in the training process; from the quality of methodological content, presented on the course. This work highlights the key principles of foreign languages distance learning at higher education institutions; the means of enhancing the quality and effectiveness of education this have been determined, the main conceptual provisions of foreign languages distance learning at a university have been determined. The article proposes a model for foreign languages distance learning course organizing for future specialists, presents a system for knowledge monitoring and controlling of all types of speech activity. It is also noted that the students’ independent work within the foreign languages distance course should not be passive, but on the contrary, the students should be involved in active cognitive activity; it is not limited to the foreign languages knowledge gaining, but necessarily involves their practical application; the students’ independent work is used to solve certain communication problems in the future professional activities. The conclusions of the article provide recommendations for the effective organization of foreign languages distance learning course at higher education institutions (careful selection of educational foreign language material based on the goals and objectives of the course, competent planning of the academic groups activity, regular individual and group reporting, constant consultations with a foreign language teacher) and etc. At the same time, it should be pointed out that in the process of the course organizing, in addition to the didactic characteristics and functions of multimedia and telecommunications as the technological basis of education, it is also necessary to take into account the conceptual tendencies of the didactic organization of distance learning as a component of the general modern educational system.
В статье предпринята попытка охарактеризовать дистанционное обучение иностранному языку, как один из новейших форматов обучения, который эффективно дополняет заочную и очную формы обучения в высших учебных заведениях. Автор подчеркивает, что качество и результативность дистанционного курса по иностранному языку в высшей школе, главным образом, зависят от того, насколько он эффективно организован; от педагогического мастерства преподавателей, которые принимают участие в обучающем процессе; от качественного методического содержания, который представлен на курсе. В работе освещаются ключевые принципы дистанционного обучения иностранным языкам в высших учебных заведениях; определяются средства повышения качества и результативности этого формата обучения, определяются главные концептуальные положения дистанционного обучения иностранному языку в вузе. В статье предложена модель организации курса дистанционного обучения иностранному языку будущих специалистов, представлена система контроля и мониторинга знаний по всем видам речевой деятельности. Также отмечается то, что самостоятельная работа в рамках дистанционного курса по иностранному языку в высшей школе не должна быть пассивной, а наоборот, студента следует привлекать к активной познавательной деятельности, она не ограничивается приобретением знаний по иностранному языку, а обязательно предполагает их практическое применение; самостоятельная работа студентов используется для решения определенных коммуникативных задач в рамках будущей профессиональной деятельности. В выводах статьи представлены рекомендации по эффективной организации курса дистанционного обучения иностранным языкам в высших учебных заведениях (тщательный отбор учебного иноязычного материала на основе целей и задач курса, грамотное планирование работы академических групп, регулярная индивидуальная и групповая отчетность, постоянные консультации с преподавателем иностранного языка) и т.д. Отмечается, что в процессе организации курса, кроме дидактических характеристик и функций мультимедийных средств и телекоммуникаций как технологической основы обучения, также нужно учитывать и концептуальные тенденции дидактической организации дистанционного обучения как компонента общей современной образовательной системы.
Description
Hohol, I. Foreign languages distance learning course organizing at a higher education institution / Hohol Iryna // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр. - Харків, 2020. - № 68. - С. 80-86.
Keywords
self-dependent work, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, multimedia means, electronic information-educational environment, information and communicative technologies, Internet, interactive interaction, foreign languages distance learning course, higher education institution, мультимедійні засоби, електронне інформаційно-освітнє середовище, самостійна робота, інформаційно-комунікативні технології, Інтернет, інтерактивна взаємодія, дистанційне навчання іноземним мовам, мультимедийные средства, вищий навчальний заклад, электронная информационно-образовательная среда, Интернет, самостоятельная работа, информационно-коммуникативные технологии, интерактивное взаимодействие, дистанционное обучение иностранным языкам, высшее учебное заведение
Citation