KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 34

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 34

 

Recent Submissions

 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Становлення та розвиток правової держави: проблеми теорії та практики : матеріали XV міжнар. наук.-практ. конф., що присвяч. 102-річчю Нац. ун-ту кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв, 28–29 груд. 2022 р.). – Львів – Торунь : Liha-Pres, 2022. – С. 43-45, 2022)
  Розглянуто підходи до розуміння терміну «тероризм» у вітчизняній та закордонній практиці. Виокремлено відмінні риси тероризму. Зауважується, що всебічне розуміння всіх граней поняття «тероризм» має вирішальне значення задля ...
 • Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X (Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 7 груд. 2022 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2022. – С. 38-41, 2022)
  Визначено, що державно-правовий механізм забезпечення права – це загальний, сталий, необхідний і об’єктивний взаємозв’язок всіх заходів, що санкціонуються державою за допомогою правових норм та зобов’язальних суб’єктів ...
 • Моргунов, О. А.; Morhunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620 (Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 7 груд. 2022 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2022. – С. 15-17, 2022)
  Надано оцінку активності використання механізмів законодавчого регулювання в несприятливих умовах сучасності. Підвищилось значення правового врегулювання проблем національної безпеки, оборони та розвідки.
 • Світличний, В. А.; Svitlychnyi, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3381-3350; Чукалов, К. Е.; Chukalov, K. E. (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 181-183, 2022)
  Зазначено, що головним завданням поточного періоду є надання керованості економічним реформам та створення соціально-орієнтованої ринкової економіки на базі відродження та прискореного розвитку перспективних секторів ...
 • Bondar, V.; Bochkoviy, O.; Khankevych, A. M.; Ханькевич, А. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6897-347X; Shendrik, V. V.; Шендрик, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8967-7223 (Danish Scientific Journal. - 2019. - No 21. - P. 21-30, 2019)
  Наголошено, що стрімкий розвиток технологій провокує перегляд існуючого ставлення до зовнішнього світу в тому числі суспільства. Сфери застосування комп’ютерних програм різноманітні: космос, оборона, промисловість, освіта ...
 • Шульга, А.М.; Shulga, A.M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665 (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р). – Харків, 2016. – С. 389-392, 2016)
  З огляду на проблему формування загальногалузевої термінології, запропоновано підстави для виокремлення як самостійного поняття в системі понять загальнотеоретичної юриспруденції поняття (терміна) «дія у стані омани».
 • Дедурін, Г. Г.; Dedurin, G. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5277-023X (Прикарпатський юридичний вісник. - 2021. - Вип. 6 (41). - С. 13-17, 2021)
  Розглянуто та проаналізовано політико-правові документи, які вплинули на формування державної політики відродженої Чехословаччини щодо німецької та угорської національних меншин протягом 1945 – 1948 рр.
 • Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151 (Український дослідницький простір в умовах війни: адаптація й перезавантаження технічних і юридичних наук: зб. матеріалів доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків-Рига, 31 трав. 2022 р.). – Харків, 2022. – С. 196-197, 2022)
  Розглянуто пропозицію введення в Україні режиму надзвичайного стану на час перехідного періоду від режиму воєнного стану до мирного життя. Запропоновано актуальні завдання юридичних наук на перехідний період.
 • Volkova, I.; Волкова, І. (Visegrad journal on human rights. – 2019. – № 1 (Vol. 2). – P. 31-36, 2019)
  Досліджено сутність строків як різновиду юридичних фактів-станів. Здійснено системний аналіз визначення місця строків у теорії юридичних фактів-станів. Висвітлено питання класифікації строків.
 • Купріянова, А. О.; Kupriianova, A. O. (Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія : Юридичні науки. - 2022. - № 10(56). - С. 81-85, 2022)
  Зазначено, що незважаючи на виникнення багатьох проблемних питань функціонування судової системи та виконання судових рішень в умовах повномасштабного вторгнення росії, законотворчий процес в Україні, провідним завданням ...
 • Єсімов, С. С.; Yesimov, S. S.; Скриньковський, Р. М.; Skrynkovskyi, R. M.; Ковалів, М. В.; Kovaliv, M. V.; Сердюк, В. В.; Serdiuk, V. V.; Хмиз, М. В.; Khmyz, M. V.; Чистоклетов, Л. Г.; Chystokletov, L. H.; Хитра, О. Л.; Khytra, O. L.; Слінько, С. В.; Slinko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8611-3759 (Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія : Юридичні науки. - 2022. - № 4(50). - С. 64-70, 2022)
  Розкрито особливості здійснення судового контролю як гарантії діяльності органів прокуратури за дотриманням прав людини в Україні. Встановлено, що судовий контроль виступає окремим інститутом, основна роль функціонування ...
 • Загуменна, Ю. О.; Zagumenna, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363 (Актуальні проблеми правознавства. - 2021. - № 2 (26). - С. 12-22, 2021)
  З’ясовано ключові соціальні та гносеологічні передумови формування безпекового дискурсу в історії політико-правової думки. Розглянуто найдавніші витоки цього дискурсу та закономірності його розвитку в додержавну добу історії ...
 • Zagumenna, Yu. O.; Загуменна, Ю. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363 (Reality of Politics. Estimates – Comments – Forecasts. - 2022. - № 22. - P. 112-125, 2022)
  Проведено комплексний теоретико-правовий аналіз засад реформування національної безпеки у вітчизняній юридичній науці. Відзначено, що на сьогодні теорія національної безпеки перебуває на етапі активного становлення та ...
 • Загуменна, Ю. О.; Zagumenna, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363 (Київський часопис права. - 2021. - № 4. - С. 9-18, 2021)
  Досліджено, що ключовою політико-правовою підвалиною формування безпекового дискурсу у середньовічній європейській цивілізації була монопольна за своїм офіційним статусом християнська доктрина. Ця доктрина запропонувала ...
 • Загуменна, Ю. О.; Zagumenna, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363 (Sciencerise: juridical science. – 2021. – № 4 (18). – С. 15-22, 2021)
  Проведено теоретико-правовий аналіз ключових особливостей загальнофілософського та спеціально-правового розуміння й тлумачення проблем безпеки людини, суспільства та держави в історії політико-правових ...
 • Сіренко, К. О.; Sirenko, K. O. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 17 трав. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 166-169, 2016)
  Розглянуто правові засади відповідальності працівників прокуратури. Наведено підстави, відповідно до яких прокурора може бути притягнуто до дисціплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження. Притягнення ...
 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Юридична наука сьогодення: виклики і загрози : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 7 жовт. 2022 р.). - Київ: АПСВТ, 2022. - С. 28-30, 2022)
  Наголошується на сучасних потребах унормування. юридичної термінології. Досліджено зв'язок юридичного терміну та лексичної одиниці. Виокремлено основні вимоги, які висуваютьсядо юридичної термінології. Зауважено, що юридична ...
 • Іванов, С. Ю.; Ivanov, S. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0166-9016 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право. – 2022. – Вип. 71. – С. 32-37, 2022)
  Розглянуто та проаналізовано низку найважливіших нормативно-правових актів, які були ухвалені союзним та республіканським керівництвом більшовицької партії упродовж 1932 – 1933 рр. Зроблена спроба продемонструвати їх ...
 • Lukontseva, Yu. O.; Луконцева, Ю. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5649-819X (Visegrad journal on human rights. – 2021. – № 3. – P. 156-161, 2021)
  Досліджено основні історичні етапи розвитку правового плюралізму у світі. Охарактеризовано особливості правового плюралізму у Давньому Римі, у середньовічній Європі, у Османській імперії, у колоніальний та постколоніальний ...
 • Волошина, М. О.; Voloshyna, M. O. (Visegrad journal on human rights. – 2020. – № 1 (Vol. 2). – P. 49-54, 2020)
  Досліджено та проаналізовано вітчизняний та зарубіжний досвід оперативного пошуку первинної оперативно-розшукової інформації, а також визначено перспективні шляхи покращення організаційно-тактичних засад такої діяльності. ...

View more