KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 35

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 35

 

Recent Submissions

 • Лесь, І. О.; Les’, I. O. (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 24-26, 2016)
  Проаналізовано внесок працівників міліції у подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Застосовано історичний досвід, який є надзвичайно корисним для сьогодення, оскільки Україна сьогодні знаходиться на складному ...
 • Кравцова, Т. М.; Kravtsova, T. M. (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 46-48, 2016)
  Наголошено, що виконавча влада не тільки застосовує закони і виконує закріплені в них установлення, але і сама видає нормативні акти або виступає з законодавчою ініціативою. Підкреслено, що встановлені в законі задачі ...
 • Лубенець, С. А.; Lubenets, S. A.; ORСID: http://orcid. org/0000-0001-7168-5471 (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 48-52, 2016)
  Наголошено, що електронна петиція є інструментом реалізації конституційних прав громадян (зокрема права на звернення, права брати участь в управлінні державними справами тощо), яким українському громадянському суспільству ...
 • Попова, С. М.; Popova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3958-4133 (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 55-57, 2016)
  Зауважено, що електронне урядування – це організація якісно нових форм спілкування громадян і влади шляхом надання доступу до державних інформаційних ресурсів. При цьому мова йде фактично про перехід до нового типу ...
 • Tsybulnyk, N. Yu.; Цибульник, Н. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5128-0511; Zadoia, I. I.; Kurbatova, I. S.; Mekh, Yu. V. (Jurnal Cita Hukum: Indonesian Law Journal . - 2020. - Vol. 8, No. 3. - P. 471-488, 2020)
  Метою статті є визначення сутності, змісту та характерних рис електронного управління, а також аналіз його впливу на здійснення публічного адміністрування. У роботі аналізуються особливості сучасних моделей електронного ...
 • Шоптенко, С. С.; Shoptenko, S. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9786-5398 (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 143-145, 2016)
  Відзначено, що принципи адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів характеризують зміст та специфіку функціонування даних органів з вирішення правових спорів, що виникають в процесі їх державно-владної ...
 • Сиромятнікова, М. С.; Syromiatnikova, M. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3861-1400; Денищук, Д. Є.; Denyshchuk, D. Ye.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0285-8831 (The latest implementation of technologies in education: Abstracts of IV International Scientific and Practical Conference (Munich, Germany, November 21 – 23, 2022). - Munich, 2022. - P. 169-172, 2022)
  Підкреслено, що на шляху до євроінтеграції в Україні відбувається переорієнтація органів державної влади, а саме їх діяльності у сфері удосконалення публічно-сервісної діяльності. Зауважено, що теорія публічних послуг у ...
 • Шорохова, Г. М.; Shorokhova, H. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3639-7025 (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 304-306, 2016)
  Відзначено, що разом зі швидким розвитком і вдосконаленням глобальних комунікаційних мереж, комп’ютерного забезпечення та інформаційних систем і технологій, також повинна відбутися еволюція інформаційно-правового середовища ...
 • Комзюк, М. А.; Komziuk, M. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7656-1061 (Юридичний вісник. - 2022. - № 4. - С. 115-120, 2022)
  Досліджено досвід Франції, Великобританії, Грузії, Австрії, Німеччини у застосування поліцейських заходів примусу. Зазначено, що досвід зарубіжних стандартів застосування заходів поліцейського примусу в зарубіжних країнах ...
 • Ярмиш, О. Н.; Yarmysh, O. N.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4811-4520; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Latest directions of modern science : Abstracts of III International Scientific and Practical Conference ( Vancouver, Canada, 23-25 January 2023). – Vancouver, 2023. – P. 134-137, 2023)
  Розкрито проблему порушення законності в діяльності МВС, органів міліції та прокуратури УРСР в перший повоєнний рік.
 • Прібиткова, Н. О.; Pribytkova, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7944-5712 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016.– С. 87-90, 2016)
  Узагальнено, що працівник поліції повинен вміти втілити етичні принципи, засвоєні в процесі професійної підготовки, у відповідні форми зовнішньої поведінки, основу якої складають повага до людини та її гід ...
 • Денисюк, Д. С.; Denysiuk, D. S. (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016.– С. 124-126, 2016)
  Наголошено, що основними проявами принципу верховенства права в діяльності органів Національної поліції України є: 1) пріоритет людини та її прав та свобод; 2) необхідність урахування практики Європейського суду з прав ...
 • Румянцева, А. В.; Rumiantseva, A. V. (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016.– С. 214-216, 2016)
  Зазначено, що під поняттям «поліцейське піклування щодо неповнолітніх осіб» слід розуміти сукупність заходів медичного, правового, психологічного, побутового, матеріального характеру, що застосовуються працівниками ...
 • Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016.– С. 217-219, 2016)
  Визначено, що реформування органів Національної поліції потребує удосконалення вже достатньо застарілої системи оцінки її ефективності. У зв’язку з цим актуальності набуває дослідження кращих світових практик у даній сфері. ...
 • Юшкевич, О. Г.; Iushkevych, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0024-6070 (Тенденції розвитку юридичної науки: проблеми та досягнення: матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Тернопіль, 11 жовт. 2011 р.). – Тернопіль, 2011. – С. 89-91, 2011)
  Досліджено питання взаємовідносин органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування. Розглянуто правові засади делегування публічних функцій місцевими органами виконавчої влади органам місцевого самоврядування.
 • Книш, В. І.; Knysh, V. I. (Тенденції розвитку юридичної науки: проблеми та досягнення: матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Тернопіль, 11 жовт. 2011 р.). – Тернопіль, 2011. – С. 77-78, 2011)
  Розглянуто питання коректного та толерантного поводження представників органів внутрішніх справ з іноземними громадянами. Етичний та громадянський обов’язок співробітника міліції - продемонструвати перед іноземними ...
 • Моргунов, О. А.; Morhunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620 (Честь і закон. – 2014. – № 2 (49). – С. 46-49, 2014)
  Розглянуто актуальну проблему фізичної підготовки курсантів МВС України у початковий період навчання. Запропоновано сучасні шляхи вирішення зазначеної проблеми, визначено цілі та завдання. Наведено основні умови, які ...
 • Herasymiuk, K.; Martselyak, O. V.; Kyrychenko, Yu. M.; Кириченко, Ю. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9125-218X; Zhmur, N. V.; Shmalenko, I. I. (International Journal of Management. - 2020. - Vol. 11, Issue 4. - P. 545-555, 2020)
  Висвітлено основні принципи доброчесності та поняття блага управління в державному управлінні. Концепція доброчесного врядування базується на принципах участі, орієнтації на консенсус, підзвітності, прозорості, ефективності ...
 • Крикун, В. В.; Krykun, V. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1089-555X (Юридична наука. - 2019. - № 2 (92). - С. 129-138, 2019)
  Розглянуто правовий статус таких державних суб’єктів захисту об’єктів критичної інфраструктури в Україні як Верховної Ради України та комітетів Верховної Ради України. Серед повноважень Верховної Ради України як державного ...
 • Шевченко, Т. В.; Shevchenko, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0366-7217; Дрознік, Д. Р.; Droznik, D. R.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7882-1242 (Актуальні проблеми службово-бойової діяльності сил сектору безпеки і оборони України в умовах воєнного стану : матеріали регіонал. наук.-практ. конф. (м. Дніпро,30 черв. 2022 р.). - Дніпро, 2022. - С. 83, 2022)
  Проаналізовано недоліки складання та наповнення програми табірного збору для курсантів закладів вищої освіти системи МВС України.

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds