KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2018, № 2 (19)

Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2018, № 2 (19)

 

Вісник Кримінологічної Асоціації України: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України; голов. ред. О.М. Бандурка. - Харків: ХНУВС, 2018. - № 2 (19). - 262 с. - ISSN 2304-4756.

News

Сайт видання: http://www.visnikkau.org/

Recent Submissions

 • Ільницький, М. С.; Ilnytskyi, M. S. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 2 (19). - С. 224-236, 2018)
  Українське суспільство все ще продовжує жити демократичним вибором, а не демократією як способом життя чи мислення. Тому і серед основних проблем становлення української демократії залишаються актуальними зміцнення її ...
 • Пономарьов, С. П.; Ponomarov, S. P. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 2 (19). - С. 237-244, 2018)
  Розглядається правова основа діяльності Національної поліції України як невід’ємний елемент сектора безпеки. Розкрито питання необхідності взаємодії працівників Національної поліції з іншими правоохоронними органами. ...
 • Бандурка, С. С.; Bandurka, S. S. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 2 (19). - С. 245-254, 2018)
  Розглянуто адміністративно-правову охорону фізичної особи-підприємця. Проаналізовано та визначено поняття адміністративно-правової охорони фізичної особи-підприємця, розмежовано адміністративно-правовий захист ...
 • Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Лапта, С. П.; Lapta, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5401-5086 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 2 (19). - С. 211-223, 2018)
  Окреслено деякі проблеми теорії сучасної криміналістики в Україні. Підтримано оцінювання ситуації в криміналістичній науці як кризової, що значно ускладнює виконання нею своєї основної функції, зокрема обслуговування ...
 • Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 2 (19). - С. 176-186, 2018)
  Виділено та охарактеризовано два типи дискурсивно-перцептивних механізмів детермінації злочинності: інтроспективний та інтерактивний. Перший розвивається у носії елементів візуальної культури. Унаслідок укорінення ...
 • Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794; Дундич, Л. В.; Dundych, L. V. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 2 (19). - С. 101-108, 2018)
  Сформульовано поняття корупційної схеми. Дано її опис як стійкого, комплексного соціально-правового феномену, що виражається у системній діяльності, алгоритмізованій послідовності дій щодо готування та безпосереднього ...
 • Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 2 (19). - С. 167-175, 2018)
  Визначено стан і перспективи протидії негативному впливу інформації, що містить пропаганду вчинення дій проти громадського порядку. Проаналізовано практику притягнення до кримінальної відповідальності за статтями 293 ...
 • Фоменко, М. В.; Fomenko, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6606-5769 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2018. – №2 (19). – С. 83-92, 2018)
  Сформовано та пояснено критерії відмежування складу злочину, передбаченого ст. 170 КК України, від складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 41-1 КУпАП. Доводиться необхідність здійснення відмежування ...
 • Шевчук, Т. А.; Shevchuk, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0162-7011 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 2 (19). - С. 195-200, 2018)
  У статті охарактеризовано заходи індивідуальної профілактики сутенерства та втягнення особи в заняття проституцією. Розглянуто основні напрямки цієї діяльності, її об’єкти, та елементи. Означено проблеми, які виникають в ...
 • Кондратов, Д. Ю.; Kondratov, D. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5426-4878 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – № 2 (19). – 2018. – С. 141-154., 2018)
  Автором статті на основі сучасних наукових підходів до структури та змісту кримінологічних знань була розглянута кримінологічна характеристика сучасної корупційної злочинності, надана кримінологічна характеристика особи ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Вісник Кримінологічно асоціації України. - 2018. - № 2(19). - С. 93-100, 2018)
  Проаналізовано сучасний стан системи кримінологічних понять і категорій протидії злочинності. Визначено її особливості та проблемні моменти розуміння. Наведено додаткові аргументи на користь уніфікації наукової ...
 • Ященко, А. М.; Yashchenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3956-3487 (Вісник Кримінологічної асоцііації України. - 2018. - № 2 (19). - С. 35-45, 2018)
  Стаття присвячена порівняльно-правовому аналізу законодавчої регламентації обмежувальних заходів, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство, у кримінальному законодавстві окремих Європейських країн і ...
 • Цвіркун, Н. Ю.; Tsvirkun, N. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9195-3349; Авдєєв, О. О.; Avdeiev, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4203-8165 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2018. – №2 (19). – С. 187-194, 2018)
  Розглянуто особливості здійснення віктимологічної профілактики торгівлі людьми в Україні. Висвітлено роль і місце віктимологічної профілактики в протидії злочинності. Розкрито поняття віктимності жертви торгівлі людьми. ...
 • Васильєв, А. А.; Vasiliev, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9480-7814; Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794; Черевко, К. О.; Cherevko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3384-8388 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 2 (19). - С. 120-131, 2018)
  Проаналізовано існуючі підходи, презентовано розробку й обґрунтування власних пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення положень Кримінального кодексу України з питань протидії організованій і професійній злочинності ...
 • Фіалка, М. І.; Fialka, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5599-3335 (Вісник Кримінологічно асоціації України. - 2018. - № 2(19). - С. 77-86, 2018)
  Статтю присвячено кримінально-правовому аналізу способу ухилення від військової служби шляхом підроблення документів. У межах наукового дослідження аналізується поняття підроблення документів і безпосередньо саме розуміння ...
 • Юртаєва, К. В.; Yurtayeva, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6096-2020; ResearcherID: D-1818-2016 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2018. – № 2. – С. 109-119, 2018)
  На підставі аналізу кількісних і якісних показників економічної злочинності в статті визначено сучасні тенденції економічної злочинності в Україні. Проаналізовано зміни у детермінаційному комплексі економічної злочинності ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Вісник кримінологічної асоціації України. – 2018. – №2 (19). – С. 16-23, 2018)
  Проаналізовано сучасні підходи до розуміння політики у сфері протидії злочинності та її системноструктурного поділу на окремі складові елементи. Зроблено висновок про виняткове значення політичної складової у протидії ...
 • Казначеєва, Д. В.; Kaznacheieva, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7596-294X (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 2(19). - С. 132-140, 2018)
  Проаналізовано абсолютні та відносні показники військової злочинності за останні п’ять років; досліджено структуру та динаміку вчинення злочинів військовослужбовцями; сформовано на їх підставі тенденцій розвитку зазначеного ...
 • Кравцова, М. О.; Kravtsova, M. O. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 2(19). - С.155-166, 2018)
  Проаналізовано основні кількісні та якісні показники кіберзлочинності (рівень, географія, структура, динаміка). Сформульовано основні напрями протидії кіберзлочинності в Україні на загальносоціальному, спеціально-кримінологічному ...