Право і безпека, 2015, № 3 (58)

 

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ; голов. ред. О. М. Головко. – Харків, 2015. - № 3 (59). - 172 с. - ISSN 1727-1584.

Recent Submissions

 • Войціховський, А. В.; Voytsihovskyi, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5629-8852 (Право і безпека. - 2015. - № 3 (58). - С. 15–20., 2015)
  Досліджено сутність інформаційної безпеки України, засоби її реалізації, джерела загроз інформаційній безпеці України, шляхи забезпечення інформаційної безпеки України на сучасному етапі суспільного розвитку.
 • Варунц, Л. Д.; Varunts, L. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0024-385X (Право і безпека. - 2015. - № 3 (58). - С. 11–15., 2015)
  Досліджено питання територіальної організації влади у Канаді, розмежування компетенції федерального і провінційного рівнів на сучасному етапі суспільного розвитку.
 • Субота, С. І.; Subota, S. I. (Право і безпека. - 2015. - № 3 (58). - С. 103–108., 2015)
  Проаналізовано сучасні наукові уявлення щодо взаємодії громадянського суспільства і поліцейських структур. Установлено, що в пошуках оптимальної моделі функціонування нової української поліції та взаємодії її з громадянським ...
 • Слинько, Д. В.; Slynko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X (Право і безпека. - 2015. - № 3 (58). - С. 97–102., 2015)
  Досліджено правозастосовний процес як різновид юридичного процесу. Вивчено підходи до розгляду категорій «юридичний процес», «правозастосовний процес» та їх сутності, що склалися в юридичній науці. На підставі теоретичного ...
 • Шевченко, Л. О.; Селіванова, О. І.; Shevchenko, L. A.; Selivanova, O. I. (Право і безпека. - 2015. - № 3 (58). - С. 166–169., 2015)
  Проаналізовано психологічні чинники й особливості віктимної поведінки в підлітковому віці. Розглянуто внутрішні детермінанти віктимності. Особливу увагу приділено гендерній специфіці прояву віктимної поведінки в підлітковому ...
 • Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160 (Право і безпека. - 2015. - № 3 (58). - С. 62–67., 2015)
  Досліджено теоретико-правові засади застосування оціночних понять в адміністративно-деліктному законодавстві. Розглянуто механізм використання оціночних понять та можливі шляхи удосконалення процесу захисту прав і свобод ...
 • Ральченко, І. М.; Ralchenko, I. M. (Право і безпека. - 2015. - № 3 (58). - С. 93–97., 2015)
  Розглянуто розвиток принципу посиленого захисту осіб, які представляють суб’єктів міжнародного права, з найдавніших часів і до новітнього періоду розвитку міжнародного права й національного кримінального законодавства. ...
 • Прокопенко, О. Ю.; Prokopenko, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5826-7830 (Право і безпека. - 2015. - № 3 (58). - С. 87–93., 2015)
  З метою дослідження діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення правопорядку в регіоні виокремлено такі періоди функціонування органів внутрішніх справ: період революції та громадянської війни, початок існування ...
 • Прокоп, Н. М.; Prokop, N. M. (Право і безпека. - 2015. - № 3 (58). - С. 35–41., 2015)
  Досліджено актуальні в сучасних умовах розвитку української держави погляди митрополита А. Шептицького та його суспільно-політичну та державну діяльність у період національно-визвольного руху на рубежі ХІХ–ХХ ст., становлення ...
 • Потапова, С. М.; Potapova, S. M.; Землянська, О. В.; Zemlianska, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6547-2621 (Право і безпека. - 2015. - № 3 (58). - С. 150–154., 2015)
  Висвітлено психологічні аспекти діяльності працівника ОВС на сучасному етапі розвитку суспільства. Підкреслено особливості професійної діяльності працівників у підрозділі правоохоронної системи. Проаналізовано поняття ...
 • Пеньков, С. В.; Penkov, S. V. (Право і безпека. - 2015. - № 3 (58). - С. 83–87., 2015)
  Проаналізовано зміст поняття «оперативна техніка», а також понять, які є дотичними до нього, та встановлено їх сутнісне співвідношення одне з одним. Виділено два підходи, які використовуються для об’єднання цих термінів в ...
 • Пазинич, Т. А.; Лапта, С. П.; Pazynych, T. A.; Lapta, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5401-5086; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7635-1160 (Право і безпека. - 2015. - № 3 (58). - С. 77–82., 2015)
  Досліджено нові види татуювань, що користуються попитом серед населення України та інших країн. Здійснено класифікацію сучасних видів татуювань, визначено їх основні зовнішні і змістові особливості, а також розкрито ...
 • Міцик, Т. О.; Mitsyk, T. A. (Право і безпека. - 2015. - № 3 (58). - С. 142–146., 2015)
  Наведено результати емпіричного аналізу показників, що виступають у ролі особистих передумов віктимної поведінки неповнолітніх із неблагополучних сімей, та виявлено взаємозв’язок між розглянутими соціально-психологічними ...
 • Житний, О. О.; Zhytnyi, O. O. (Право і безпека. - 2015. - № 3 (58). - С. 72–77., 2015)
  Досліджено проблеми категорії часу в теорії кримінального права України, чинному вітчизняному законодавстві про кримінальну відповідальність та у практиці застосування норм кримінального права. В рамках загальної постановки ...
 • Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X (Право і безпека. - 2015. - № 3 (58). - С. 31–35., 2015)
  Під час дослідження процесу становлення та розвитку системи покарань у Давньому Римі, розкрито мету покарань, показано особливості визначення покарання за злочини, запропоновано їх класифікацію. Зроблено висновок, що ...
 • Небрат, О. О.; Nebrat, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2038-1467 (Право і безпека. - 2015. - № 3 (58). - С. 46–51., 2015)
  Під час дослідження адміністративно-деліктної законотворчості, її поняття та функції розглянуто проблему забезпечення правової якості адміністративно-деліктного законодавства, яка безпосередньо пов’язана із завданням ...
 • Кожушко, А. Р.; Kozhushko, A. R. (Право і безпека. - 2015. - № 3 (58). - С. 146–150., 2015)
  З метою виявлення особливостей агресивної поведінки жінок в місцях позбавлення волі вивчено підстави для агресивної поведінки жінок, які відбувають покарання у виправних установах. Наведені дані свідчать про те, що засуджені ...
 • Колєснік, Т. В.; Kolesnik, T. V. (Право і безпека. - 2015. - № 3 (58). - С. 114–120., 2015)
  Розглянуто шляхи підвищення дисципліни праці працівників. Визначено існуючі проблеми у сфері забезпечення дисципліни праці. Конкретизовано поняття «мотивація», «стимул» та «правовий стимул». Досліджено мотиваційний ...
 • Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729 (Право і безпека. - 2015. - № 3 (58). - С. 26–31., 2015)
  Зроблено спробу удосконалити, уточнити знання про природу і сутність юридичної відповідальності. Обґрунтовано та висвітлено авторську позицію у контексті моністичного та дуалістичного підходів до її розуміння. Доведено, ...
 • Гусєва, В. О.; Husieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573 (Право і безпека. - 2015. - № 3 (58). - С. 68–71., 2015)
  На підставі аналізу слідчої практики та наукової літератури виявлено основні проблеми використання одорологічних досліджень у кримінальному провадженні та запропоновано шляхи їх вирішення.

View more