Право і безпека, 2014, № 3 (54)

Постійне посилання зібрання

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ; голов. ред. О. М. Головко. – Харків: 2014. - № 3 (54). - 1__ с. - ISSN 1727-1584.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 13 з 13
 • Документ
  Дискреційні повноваження як корупційні ризики в діяльності органів державного управління
  (Право і безпека. – 2014. – № 3 (54). – С. 88-91, 2014) Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273
  Досліджено поняття дискреційних прав, їх сутність і види. Розглянуто механізм використання дискреційних повноважень та можливі шляхи удосконалення процесу захисту прав і свобод громадян від протиправних рішень посадових осіб органів державної влади. Визначено поняття дискреційних прав, виокремлено їх основні ознаки. Наголошено, що дискреційне право спрямоване на забезпечення законності, справедливості, доцільності та ефективності адміністративного регулювання, а основна мета застосування дискреційних прав – ухвалення оптимального рішення у справі, максимально повно забезпечуючи досягнення встановлених правом цілей.
 • Документ
  Сучасні проблеми проходження служби в органах внутрішніх справ
  (Право і безпека. – 2014. – № 3 (54). – С. 181-185, 2014) Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234
  Розглянуто проблеми проходження служби в органах внутрішніх справ, виходячи із сучасних умов розвитку держави. Обґрунтовано необхідність нагального застосування нових методів відбору кандидатів на службу, а саме дослідження кандидатів на поліграфі та конкурсного порядку відбору. Досліджено проблему необґрунтованої диференціації правового регулювання окремих аспектів проходження служби особами рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, запропоновано шляхи її вирішення.
 • Документ
  Виявлення ознак економічних злочинів у процесі досудового слідства
  (Право і безпека. – 2014. – № 3 (54). – С. 150-156, 2014) Савчук, Т. І.; Savchuk, T. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8024-5136
  Розкрито актуальність проблеми виявлення економічних злочинів під час досудового слідства. Визначено, що доказування складається з двох видів діяльності: практичної діяльності слідчого зі встановлення обставин вчинення злочину та пізнавальної (теоретичної), під час якої аналізуються, оцінюються отримані в ході практичної діяльності дані та приймається відповідне рішення. Висвітлено основні способи виявлення економічних злочинів у процесі досудового слідства, до яких віднесено: 1) виявлення нових злочинів під час проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та процесуальних дій; 2) виявлення нових злочинів під час аналізу та оцінки даних по кримінального провадження.
 • Документ
  Втеча підлітків із дому як психологічна проблема
  (Право і безпека. – 2014. – № 3 (54). – С. 226-230, 2014) Ларіонов, С. О.; Larionov, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3027-8535; Петленко, О. В.; Petlenko, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2005-9600; Макаренко, П. В.; Makarenko, P. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9055-3287
  Розглянуто теоретико-психологічні аспекти проблеми втеч підлітків із дому. Проаналізовано класифікації підліткових утеч (емансипаційні, імпульсивні, демонстративні, дромоманічні) і самих підлітків-утікачів (тимчасові та навмисні). Узагальнено соціально-психологічні причини та безпосередні психологічні чинники втеч підлітків із дому. Проведено аналіз утечі підлітків із дому на різних рівнях організації поведінки, таких як: фізіологічна реакція, форма психологічного захисту, поведінкова реакція, симптом психологічного синдрому втечі від реальності, симптом поведінкового розладу.
 • Документ
  Принципи державного контролю у сфері зв’язку
  (Право і безпека. – 2014. – № 3 (54). – С. 66-71, 2014) Невядовський, В. О.; Neviadovskyi, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3107-1464
  Розглянуто сучасні підходи до трактування таких понять, як «принципи права» та «державний контроль». Встановлено, що значна кількість наукових поглядів не знайшла свого висвітлення у питанні принципів державного контролю у сфері зв’язку. Наголошено, що чинні нормативно-правові акти не дають чіткого поняття сфери (галузі) зв’язку, що є недоліком законодавства. Уточнено та запропоновано авторське бачення переліку та змісту принципів державного контролю в Україні. Зроблено висновок про роль принципів державного контролю у досліджуваній сфері.
 • Документ
  Процедурний аспект прийняття та затвердження Державного бюджету України
  (Право і безпека. – 2014. – № 3 (54). – С. 13-18, 2014) Перерва, Ю. М.; Pererva, Yu. M.
  Досліджено процедури прийняття та затвердження Державного бюджету України. Зокрема, визначено стадії процедури та розглянуто їх особливості. Встановлено, що процедура розгляду бюджету у парламенті відрізняється від звичайної процедури розгляду законопроектів. Це стосується чіткої регламентації термінів розгляду та прийняття законопроекту про бюджет. Визначено, що встановлено обмежене коло суб’єктів законодавчої ініціативи та змісту цієї ініціативи. Підкреслено специфічну роль комітетів (комісій) парламенту у процесі попереднього опрацювання законопроекту про бюджет та підготовки його до читань, а також звернуто увагу на особливий характер дебатів у самому парламенті та обмежене коло пропозицій, які виносяться на голосування. Вказано на необхідність прийняття закону про бюджет протягом однієї сесії парламенту.
 • Документ
  Проблема розвитку соціально-перцептивної компетентності керівника
  (Право і безпека. – 2014. – № 3 (54). – С. 213-216, 2014) Землянська, О. В.; Zemlianska, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6547-2621
  Розроблено алгоритм оптимізації процесу формування соціально-перцептивної компетентності керівників, в основі якого лежить програмно-цільовий підхід. Цей алгоритм містить три послідовні, взаємодоповнюючі та взаємообумовлені етапи. Для кожного етапу визначено цілі, завдання і програму формування компонентів соціально-перцептивної компетентності.
 • Документ
  Податкова система України як об’єкт правового регулювання
  (Право і безпека. – 2014. – № 3 (54). – С. 71-75, 2014) Пабат, О. В.; Pabat, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9237-6344
  Визначено головні завдання при внесенні змін у податкову систему України, акцентовано увагу на проблемах функціонування існуючої системи, зроблено відповідні висновки. Проаналізовано останні кроки у сфері лібералізації податкової системи, зокрема у податковому законодавстві. Зроблено висновок про те, що податкова система України характеризується складною системою адміністрування та великою кількістю самих податків. Запропоновано для спрощення системи оподаткування зменшити кількість загальнодержавних податків удвічі. Визначено завдання податкової реформи в Україні.
 • Документ
  Класифікація окремих криміналістичних методик розслідування злочинів
  (Право і безпека. – 2014. – № 3 (54). – С. 156-160, 2014) Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013
  Здійснено аналіз наукових підходів до класифікації окремих криміналістичних методик розслідування злочинів. Особливу увагу звернуто на диференціацію та класифікацію методико-криміналістичних рекомендацій із розслідування різних видів і груп злочинів. Запропоновано авторське бачення класифікації методик розслідування окремих категорій злочинів.
 • Документ
  Вплив професійного стресу на суїцид серед персоналу органів правопорядку
  (Право і безпека. – 2014. – № 3 (54). – С. 231-234, 2014) Логачев, М. Г.; Logachev, M. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2706-9521
  Розглянуто феномен суїциду як форму девіантної поведінки працівників органів внутрішніх справ. Особливу увагу приділено аналізу професійних стрес-факторів, що безпосередньо впливають на аутоагресивну поведінку працівників органів правопорядку.
 • Документ
  Національна гвардія України: історія становлення та сучасний стан (порівняльно-правовий аналіз)
  (Право і безпека. – 2014. – № 3 (54). - С. 36-43, 2014) Горбач, Д. О.; Horbach, D. O.
  Проаналізовано історію становлення, розвиток і правовий стан підрозділів Національної гвардії України у період 1991–2000 років та на сучасному етапі. На підставі порівняльноправового аналізу автором виділено основні особливості правового регулювання діяльності сил Національної гвардії України та запропоновано зміни до чинного законодавства України, яке регулює її діяльність.
 • Документ
  Адміністративна відповідальність: узагальнюючий підхід до визначення поняття
  (Право і безпека. – 2014. - № 3 (54). – С. 48-53, 2014) Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466
  Порушено питання про відсутність нормативно визначеного поняття адміністративної відповідальності. Детально розглянуто основні підходи представників адміністративноправової науки до визначення поняття адміністративної відповідальності. Визначено та проаналізовано основні риси адміністративної відповідальності, внаслідок чого сформульовано узагальнююче поняття зазначеної дефініції як складного багатогранного явища.
 • Документ
  Загальноправові завдання і основні напрями забезпечення громадської безпеки в Україні
  (Право і безпека. - 2014. - № 3 (54). - С. 142-145, 2014) Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076
  На підставі аналізу наукових точок зору та відповідних нормативно-правових актів подано авторське бачення напрямів забезпечення громадської безпеки в Україні. Встановлено, що напрями забезпечення громадської безпеки розглядаються крізь призму сфер суспільних ві- дносин, а саме: у політичній сфері, в економічній сфері, у соціальній сфері, у воєнній сфері.
Сторінка видання : http://pb.univd.edu.ua/