Автореферати дисертацій (Abstracts of Thesis). УДК 343.2/.7(043.3)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 46
 • Документ
  Кримінально-правова охорона таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер : автореферат дисертації
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2011) Кондратов, Д. Ю.; Kondratov, D. Yu.; Литвинов, О. М. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню проблем кримінально-правової охорони таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер. Досліджується історія та розвиток національного кримінального законодавства, а також законодавства деяких зарубіжних країн щодо охорони права на таємницю кореспонденції. Проведено аналіз відповідності зарубіжного та національного законодавства щодо правових підстав обмеження права на таємницю кореспонденції виробленим Європейським Судом з прав людини принципам обмеження цього права. Особливу увагу приділено кримінально-правовій характеристиці об’єктивних та суб’єктивних ознак складу злочину, передбаченого ст. 163 КК, його кваліфікуючим ознакам, окремим питанням кваліфікації та відмежування порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер від суміжних складів злочинів. Запропоновані рекомендації щодо удосконалення ст. 163 КК.
 • Документ
  Поняття, система та кримінально-правова характеристика складів злочинів проти основ національної безпеки України: автореф. дис.
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021) Чорний, Р. Л; Черный, Р. Л.; Chornyi, R. L.; Грищук, В К. - науковий консультант
  Робота є першим з моменту набрання чинності Законом України «Про національну безпеку України» і змінами до розділу I Особливої частини КК України дослідженням, у якому комплексно, з використанням сучасних наукових методів, з нових наукових позицій на системному рівні сформульовано цілісну теоретичну модель кримінально-правового регулювання життєво важливих інтересів держави як об’єкта національної безпеки і запропоновано низку пропозицій і рекомендацій, важливих для юридичної науки і подальшого удосконалення закону про кримінальну відповідальність. Досліджено проблеми соціальної зумовленості кримінально-правових норм про злочини проти основ національної безпеки України. Розглянуто досвід кримінально-правової охорони держави за законодавством окремих іноземних держав. Розглянуто правову природу національної безпеки України як тріади трьох об’єктів – людини, суспільства, держави, і визначено поняття злочинів, відповідальність за вчинення яких передбачено у розділі І Особливої частини КК України. Розглянуто критерії їх систематизації та запропоновано систему відповідних суспільно небезпечних діянь. Здійснено загальну характеристику та визначено види об’єкта складів злочинів проти основ національної безпеки України. Проаналізовано юридичні, соціальні та фізичні ознаки їх предмета. Здійснено комплексне дослідження суспільно небезпечного діяння у складах злочинів проти основ національної безпеки, суспільно небезпечних наслідків та причинового зв’язку між суспільно небезпечним діянням і суспільно небезпечними наслідками, особливостей вини, мети і мотивів, а також ознак загального і спеціального суб’єкта у складах злочинів, передбачених ст.ст. 109–114-1 КК України. За результатами дослідження сформульовано низку висновків, пропозицій і практичних рекомендацій.
 • Документ
  Кримінальна відповідальність за кримінальні правопорушення проти правосуддя: автореф. дис.
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021) Палюх, Л. М.; Paliukh, L. M.; ; Грищук, В. К. - науковий консультант
  У дисертації здійснено комплексне дослідження теоретичних та практичних проблем кримінальної відповідальності за правопорушення проти правосуддя. Встановлено методологічні засади дослідження проблем кримінальної відповідальності за правопорушення проти правосуддя, виділено концептуальні проблеми відповідальності за кримінальні правопорушення проти правосуддя, що потребують вирішення. Досліджено становлення законодавства про кримінальну відповідальність за правопорушення проти правосуддя, проаналізовано кримінальне законодавство зарубіжних держав щодо встановлення відповідальності за кримінальні правопорушення проти правосуддя, зокрема питання про систематизацію відповідних кримінально-правових норм. Запропоновано вирішення концептуальних проблем регламентації в КК України відповідальності за кримінальні правопорушення проти правосуддя, у тому числі тих, що стосуються визначення родового об’єкта, системи кримінальних правопорушень проти правосуддя. Запропоновано системний підхід до регламентації матеріальної підстави кримінальної відповідальності за правопорушення проти правосуддя, у тому числі кваліфікуючих ознак складів кримінальних правопорушень цього виду, встановлення і призначення покарання за зазначені правопорушення.
 • Документ
  Призначення покарання за сукупністю злочинів в кримінальному праві України : автореф. дис.
  (Харків, 2020) Попій, А. С.; Popii, A. S.; Попий, А. С.; Шинкарьов, Ю. В. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено кримінально-правовому аналізу порядку призначення покарання за сукупності злочинів. Встановлюється належність існуючих приписів щодо цієї проблематики до спеціальних засад призначення покарання. Аналізується практика призначення покарання за сукупністю злочинів як підґрунтя до науково-теоретичних висновків. Досліджено ґенезу законодавства про кримінальну відповідальність щодо призначення покарання за сукупністю злочинів, особливості регулювання такої діяльності у законодавстві зарубіжних країн. Здійснено аналіз субінституту спеціальних засад призначення покарання. Виділено основні наукові підходи до наукового опису цього субінституту. Окреслено типовий портрет особи, засудженої за вчинення сукупності злочинів. Проведено наукову розвідку застосування особливих правил призначення покарання за сукупністю злочинів: шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого та шляхом повного або часткового складання покарань.
 • Документ
  Вимагання за Кримінальним кодексом України : автореф. дис.
  (Харків, 2011) Семикіна, Л. О.; Semykina, L. O.; Семыкина, Л. А.; Ємельянов, В. П. - науковий керівник
  У дисертації досліджено комплекс питань, пов’язаних з визначенням вимагання як окремої кримінально-правової категорії, що передбачається кількома статтями Кримінального кодексу України. Здійснено аналіз становлення цього кримінально-правового інституту, його зміст у законодавстві деяких зарубіжних країн. Розкрито поняття, правову природу та місце вимагання як категорії кримінального права в системі кримінально-правових норм. На базі порівняльного аналізу чинного закону про кримінальну відповідальність за вимагання, з вітчизняним законодавством минулих років, сучасним кримінальним законодавством зарубіжних країн з’ясовано елементи вимагань як явищ реальної дійсності та ознаки складів вимагань, встановлено певні неузгодженості та суперечливості у формулюванні статей закону і запропоновано нову редакцію основного (базового) складу вимагання, передбаченого ст. 189 КК України, а також з позиції уніфікації запропоновано вдосконалення кваліфікуючих ознак складів вимагання, передбачених Особливою частиною КК України.
 • Документ
  Кримінально-правова охорона земельних ресурсів України: теоретико-правовий аспект : автореф. дис.
  (Харків, 2019) Шульга, А. М.; Shulga, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3745-4869; Тютюгін, В. І. - науковий консультант
  Наукова робота є першим в Україні комплексним дослідженням, у якому з урахуванням положень чинного законодавства, досягнень юридичної теорії і практики висунуто низку концептуальних у теоретичному та прикладному аспектах положень і висновків, які визначають механізм кримінально-правової охорони земельних ресурсів України, розкривають місце, роль і функції такої охорони. У дисертації виявлено й вирішено окремі питання теоретико-правових проблем охорони земельних ресурсів України, розглянуто закріплені законодавством засоби забезпечення їх кримінально-правової охорони від суспільно небезпечних посягань. Проаналізовано історичні чинники забезпечення кримінально-правової охорони цих природних ресурсів, вироблено загальнотеоретичну дефініцію юридичної конструкції «злочини проти земельних ресурсів». З’ясовано сутність і характерні особливості видів об’єкта злочинів проти земельних ресурсів України. Запропоновано при визначені об’єктів розглядуваних злочинів використовувати змішаний (комбінований) підхід. Особливу увагу приділено характеристиці земельних ресурсів як специфічного предмета досліджуваних злочинів. Проведено системний аналіз складів злочинів, які входять до групи злочинів проти земельних ресурсів, виявлено недоліки їх конструкції, сформульовано й обґрунтовано висновки, рекомендації і пропозиції з удосконалення відповідних норм чинного кримінального законодавства. Підкреслено особливості форм реалізації кримінальної відповідальності за злочини проти земельних ресурсів України й заходи їх кримінально-правової охорони.
 • Документ
  Кримінально-правовий захист прав працівників у договірних відносинах з роботодавцем (ст. 173 КК України) : автореф. дис.
  (Харків, 2019) Танаджі, В. Г.; Tanadzhi, V. H.; Танаджи, В. Г.; Литвинов, О. М. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено дослідженню особливостей кримінально-правового захисту прав працівників у договірних відносинах із роботодавцем. Проаналізовано історичні аспекти виникнення кримінальної відповідальності за грубе порушення угоди про працю (ст. 173 КК України), вивчено зарубіжний досвід із цього питання, зокрема кримінальне законодавство таких країн світу, як США, Франція, ФРН, Польща, Японія, та законодавство пострадянських країн, у якому так чи інакше відображено норми, що встановлюють кримінальну відповідальність за порушення трудових прав людини у сфері договірних відносин із роботодавцем. Розкрито його основні поняття, здійснено кримінально-правову характеристику його об’єктивних і суб’єктивних ознак. Запропоновано напрями вдосконалення ст. 173 КК України, зокрема, шляхом внесення певних змін у її диспозицію та доповнення приміткою до цієї статті. Виявлено особливості та критерії відмежування складу злочину, передбаченого ст. 173 КК України, від інших складів, зокрема, передбачених статтями 149, 190 КК України. Критично проаналізовано санкції, які містяться в ст. 173 КК України.
 • Документ
  Кримінально-правова характеристика поганого поводження з військовополоненими (ст. 434 Кримінального кодексу України) : автореф. дис.
  (Харків, 2019) Бадюков, Ю. В.; Badiukov, Yu. V.; Житний, О. О. - науковий керівник
  У дослідженні здійснено кримінально-правовий аналіз поганого поводження з військовополоненими (ст. 434 КК України). Простежено розвиток заборонного припису про відповідальність за погане поводження з військовополоненими у історичному та міжнародно-правовому аспектах. Здійснено оцінку норми про поводження з військовополоненими на її відповідність приписам міжнародного права, що визначають «правила ведення оголошеної війни чи будь-якого іншого збройного конфлікту». Надано характеристику родового і безпосередніх об’єктів злочину, визначено коло потерпілих від злочинів, відповідальність за які передбачено ст. 434 КК України. Виявлено та пояснено банкетний характер кримінально-правової заборони щодо поганого поводження з військовополоненими. Проаналізовано кримінально-правовий зміст діянь «погане поводження», «недбале виконання обов’язків щодо хворих і поранених», визначено ознаки спеціального суб’єкта злочину. Розглянуто зміст ознак суб’єктивної сторони злочинів, передбачених ст. 434 КК України та надано їх характеристику. Сформульовано рекомендації щодо удосконалення законодавчої конструкції заборонного припису та практики його застосування.
 • Документ
  Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо передачі людини: порівняльно-правове дослідження : автореф. дис.
  (Київ, 2003) Лизогуб, Я. Г.; Lyzohub, Ya. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9824-0798; Яценко, С. С. - науковий керівник
  Дисертація є першим в Україні науковим дослідженням кримінальної відповідальності за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо передачі людини в порівняльно-правовому аспекті. Автором визначаються поняття “право людини на свободу”, “право людини на особисту недоторканність”, “торгівля людьми”, “купівля людини”, “продаж людини”, “інша оплатна передача людини”, “інше оплатне одержання людини”, “здійснення стосовно людини будь-якої іншої незаконної угоди”. Розкривається зміст родового і безпосереднього об’єктів цього злочину, виявляються особливості об’єктивної та суб’єктивної сторін основного складу торгівлі людьми, а також суб’єкта даного злочину. Досліджуються кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки злочину. Піддається розгляду питання покарання. Сформульовано практичні рекомендації щодо правильного застосування ст. 149 КК України. Висловлено пропозиції щодо її вдосконалення, зокрема запропоновано власну редакцію цієї норми.
 • Документ
  Злочини, пов’язані з банкрутством, в Україні: кримінально-правова характеристика : автореф. дис.
  (Київ, 2006) Фролова, О. Г.; Frolova, O. H.; Андрушко, П. П. - науковий керівник
  Дисертація є першим комплексним монографічним дослідженням, в якому розглянуто комплекс питань теоретичного та практичного характеру щодо кримінально-правової характеристики злочинів, пов’язаних з банкрутством, в Україні. У роботі визначено ряд специфічних ознак понять “неплатоспроможність”, “стійка неплатоспроможність”, “фінансова неспроможність” та проаналізоване їх співвідношення; запропоновано авторське визначення і конкретизація потерпілих у злочинах, пов’язаних з банкрутством та суб’єктів досліджуваних злочинів; проаналізовано способи вчинення даних злочинів; досліджено специфічний кримінально-правовий зміст кожного злочину, пов’язаного з банкрутством, їх співвідношення між собою та з іншими злочинами. На підставі отриманих у ході дослідження результатів, розроблено пропозиції щодо вдосконалення кримінального законодавства України та практики його застосування.
 • Документ
  Кримінально-правове забезпечення охорони добросовісної конкуренції в Україні : автореф. дис.
  (Харків, 2018) Чорнуха, О. С.; Chornukha, O. S.; Чернуха, А. С.; Харченко, В. Б. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено кримінально-правовому аналізу дій у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності та передбачені статтями 229, 231 та 232 КК України, підставам і засобам диференціації кримінальної відповідальності за недобросовісну конкуренцію, а також проблемам віднесення контрафакта до предметів наведеної групи злочинів. Розглянуто зміст відносин, у яких беруть участь суб’єкти господарювання у зв’язку з недобросовісною конкуренцією, та його значення у механізмі забезпечення суспільних інтересів, інтересів конкурентів і споживачів як пріоритетних у захисті від проявів недобросовісної конкуренції. Вивчено зарубіжний досвід правового забезпечення охорони конкурентних відносин. Надано оцінку наявних прогалин та недоліків у встановленні підстав кримінальної відповідальності за порушення відносин, в яких беруть участь суб’єкти господарювання у зв’язку з недобросовісною конкуренцією. Запропоновано нову редакцію статей 229, 231 та 232 КК України, а також доповнення змісту фальсифікованих лікарських засобів, як предмета злочинів, передбачених статтями 305 і 321-1 КК, вказівкою щодо їх небезпечності для життя і здоров’я особи.
 • Документ
  Кримінальна відповідальність за порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення (ст. 414 КК України) : автореф. дис.
  (Харків, 2018) Кулькіна, Я. С.; Kulkina, Ya. S.; Кулькина, Я. С.; Житний, О. О. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено дослідженню особливостей кримінальної відповідальності за порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення (ст. 414 КК України). Проаналізовано історичні аспекти виникнення кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ст. 414 КК України, вивчено зарубіжний досвід з цього питання, зокрема, кримінальне законодавство таких країн світу як Великобританія, Естонія, США, Франція, ФРН, Польща, Білорусія тощо, в якому так чи інакше відображено норми, що встановлюють кримінальну відповідальність військовослужбовців за порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення. Проаналізовано склад злочину, передбаченого ст. 414 КК України. Розкриті його основні поняття, запропоновано кримінально-правову характеристику його об’єктивних та суб’єктивних ознак. Запропоновано напрями вдосконалення ст. 414 КК України, зокрема внесення певних змін у її диспозицію та доповнення приміткою до цієї статті. Виявлені особливості та критерії відмежування складу злочину, передбаченого ст. 414 КК України, від інших злочинів, а також від військових дисциплінарних та адміністративних проступків. Розглянуті санкції, які містяться в ст. 414 КК України.
 • Документ
  Кримінальна відповідальність за порушення права на захист : автореф. дис.
  (Харків, 2018) Спірідонов, М. О.; Spiridonov, M. O.; Спиридонов, М. А.; Житний, О. О. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено кримінально-правовому аналізу передбаченого ст. 374 КК України грубого порушення права на захист, підставі й засобам диференціації кримінальної відповідальності за нього, а також проблемам караності цього злочину. Розглянуто зміст права на захист як соціально-правової цінності та його значення в механізмі забезпечення прав людини й засад змагальності у кримінальному провадженні. Надано оцінку сучасному стану наукової розробки проблем відповідальності за порушення права на захист, а також фактичному стану реалізації кримінальної відповідальності за нього. Вивчено зарубіжний досвід забезпечення кримінально-правової охорони права на захист. Проаналізовано склад злочину, передбаченого ст. 374 КК України. Надано оцінку досконалості наявних у Загальній й Особливій частинах КК засобів, які забезпечують диференціацію кримінальної відповідальності за порушення права на захист. Розглянуто санкції, які містяться у ст. 374 КК України.
 • Документ
  Покарання та його призначення за злочини, що вчиняються через необережність : автореф. дис.
  (Харків, 2018) Новохатська, Д. В.; Novokhatska, D. V.; Новохатская, Д. В.; Денисова, Т. А. - науковий керівник
  Дисертація становить систематизацію знань про оптимальну караність необережних злочинів та раціоналізацію заходів кримінально-правового впливу щодо осіб, які вчинили такі злочини. У дослідженні проаналізовано сучасний стан теорії кримінального права щодо розробки питань караності злочинів, які вчиняються через необережність, закладено методологічні засади оцінки злочину як необережного, узагальнено наукові підходи щодо практичного досягнення мети покарання за необережні злочини. Визначено, які види заходів кримінально-правового впливу варто визнати доцільними для досягнення мети покарання за необережні злочини. На підставі результатів дослідження розроблено низку рекомендацій щодо вдосконалення змісту кримінального законодавства та практики його застосування за злочини, що вчиняються через необережність.
 • Документ
  Звільнення від кримінальної відповідальності за злочини проти порядку несення військової служби : автореф. дис.
  (Харків, 2018) Купар, Д. Ю.; Kupar, D. Yu.; Ященко, А. М. - науковий керівник
  Дисертація присвячена розробленню науково обґрунтованих напрямів удосконалення правового регулювання та застосування звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів проти встановленого порядку несення військової служби. На основі всебічного комплексного аналізу наукової літератури, емпіричних матеріалів та вивчення міжнародної і зарубіжної практики застосування звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення військового злочину проаналізовано стан наукової розробки цієї проблематики, ґенезу формування аналізованого явища, визначено правову природу заходів, передбачених ДС ЗСУ, сформульовано поняття та визначено їх види, встановлено підстави, суб’єктів та порядок застосування поряд зі звільненням суб’єкта військового злочину від кримінальної відповідальності за нормами Загальної частини КК України, запропоновано шляхи розвитку та вдосконалення чинного законодавства в частині регламентації цього кримінально-правового явища.
 • Документ
  Громадський вплив як один з основних засобів виправлення і ресоціалізації засуджених : автореф. дис.
  (Харків, 2018) Турчина, О. С.; Turchyna, O. S.; Бараш, Є. Ю. - науковий керівник
  Дисертація присвячена розробленню науково обґрунтованих напрямів удосконалення правового регулювання та здійснення громадського впливу на виправлення і ресоціалізацію засуджених. На основі всебічного комплексного аналізу наукової літератури, емпіричних матеріалів та вивчення міжнародної і зарубіжної практики здійснення громадського впливу сформульовано визначення поняття громадського впливу, розкрито його зміст та форми, проаналізовано стан наукової розробки, ґенезу формування аналізованого явища, запропоновано шляхи розвитку та вдосконалення ролі громадського впливу на засуджених в умовах сьогодення.
 • Документ
  Кримінально-правова охорона документообігу : автореф. дис.
  (Запоріжжя, 2010) Фіалка, М. І.; Fialka, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5599-3335; Фиалка, М. И.; Романов, С. Ю. - науковий керівник
  Дисертація присвячена дослідженню актуальних проблем кримінально- правової охорони документообігу. Розглянуто та проаналізовано поняття документа, офіційного документа та документообігу. Проведено історико-правовий аналіз розвитку законодавства, що передбачало вiдповiдальнiсть за порушення у сфері документообігу. Здійснено порівняльний аналіз зарубіжного кримінального законодавства про кримінально-правову охорону документообігу. Досліджено принципи та умови кримiналiзацiї діянь у сфері документообігу. Розглянуто та вдосконалено класифікацію кримінально-правових норм, що передбачають відповідальність за посягання у сфері документообігу. Досліджено об’єктивні та суб’єктивні ознаки злочинів, що посягають на порядок використання документів. Проаналізовано окремі питання квалiфiкацiї злочинів у сфері документообігу. Сформульовано та запропоновано зміни й доповнення до чинного кримінально законодавства.
 • Документ
  Кримінально-правові та кримінологічні аспекти протидії завідомо неправдивим повідомленням про загрозу громадській безпеці : автореф. дис.
  (Харків, 2005) Кириченко, О. В.; Kyrychenko, O. V.; Куц, В. М. - науковий керівник
  Дисертація висвітлює комплекс питань теоретичного і практичного характеру, пов’язаних з кримінально-правовими та кримінологічними аспектами протидії завідомо неправдивим повідомленням про загрозу громадській безпеці. У роботі проаналізовано об’єктивні та суб’єктивні кримінально-правові ознаки складу злочину, передбаченого ст.259 КК України; досліджено історію розвитку кримінального законодавства України; здійснено аналіз законодавства багатьох зарубіжних країн про відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу громадській безпеці; проведено відмежування складу злочину “завідомо неправдиве повідомлення про загрозу громадській безпеці” від суміжних складів, таких як хуліганство, терористичний акт, погроза вбивством, погроза знищення майна, завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину та адміністративного правопорушення — завідомо неправдивого виклику спеціальних служб; проаналізовано сучасний стан протидії завідомо неправдивим повідомленням про загрозу громадській безпеці в Україні, причини та умови існування цього явища; запропоновано комплекс заходів попередження завідомо неправдивих повідомлень про загрозу громадській безпеці. На підставі отриманих у ході дослідження результатів розроблено пропозиції щодо вдосконалення кримінального законодавства України, що передбачає відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу громадській безпеці.
 • Документ
  Кримінально-правова охорона земель від забруднення або псування : автореф. дис.
  (Харків, 2004) Шульга, А. М.; Shulga, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3745-4869; Куц, В. М. - науковий керівник
  У дисертації досліджується обумовленість кримінально-правової заборони завдання шкоди якісному стану земель та аналізується склад злочину, передбаченого статтею 239 КК України. Дисертант пропонує вважати родовим об’єктом забруднення або псування земель екологічну безпеку; основним безпосереднім об’єктом – нормальний якісний стан ґрунтового покриву земель, як необхідну умову екологічної безпеки; додатковим безпосереднім – безпеку життя, здоров‘я людей чи довкілля, а предметом цього злочину – грунтовий покрив земель. Аргументовано доцільність виокремлення забруднення та іншого псування земель у самостійні форми злочинного впливу на землю. Наведено аргументи щодо визнання забруднення або псування земель злочином з похідними наслідками. Автором встановлено, що обов‘язковою ознакою об‘єктивної сторони злочинного забруднення або псування земель являються засоби вчинення цього злочину –шкідливі для життя, здоров‘я людей або довкілля речовини, відходи чи інші матеріали. Обґрунтовується точка зору про те, що суб’єктом першої форми злочину є особа, яка зобов’язана дотримуватися спеціальних правил поводження із шкідливими для життя, здоров‘я людей або довкілля речовинами, відходами та іншими матеріалами, тобто спеціальний суб’єкт злочину. Суб’єктом іншого псування земель є загальний суб’єкт злочину. У роботі наголошено, що злочин, передбачений статтею 239 КК України, зазвичай має складну форму вини. Необережне забруднення та псування землі пропонується не вважати злочинним. Автором внесені пропозиції щодо вдосконалення диспозиції та санкції статті 239 КК України.
 • Документ
  Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про працю, не пов’язані з посяганням на життя та здоров`я : автореф. дис
  (Харків, 2004) Павликівський, В. І.; Pavlykivskyi, V. I.; Павликовский, В. И.; Орлов, П. І. - науковий керівник
  Дисертація висвітлює комплекс питань теоретичного і практичного характеру, пов’язаних із криміналізацією порушень трудових прав людини та юридичним аналізом складів злочинів, передбачених ст.ст. 170-175 КК України. Досліджується історико-правовий аспект розвитку правових норм, що встановлюють відповідальність за вчинення даних злочинів. Проаналізовано сучасний стан порушень трудових прав людини в Україні, причини та умови існування цього явища. Розглянуто підстави та принципи криміналізації порушень законодавства про працю. У роботі провадиться комплексний юридичний аналіз об’єктивних та суб’єктивних ознак складів злочинів, які передбачають відповідальність за порушення законодавства про працю. На підставі отриманих в ході дослідження результатів, розроблено пропозиції щодо вдосконалення кримінального законодавства України, що передбачає відповідальність за порушення законодавства про працю, не пов’язані з посяганням на життя та здоров`я.