Право і безпека, 2021, № 3 (82)

Постійне посилання зібрання

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. В. В. Сокуренко. – Харків, 2021. – № 3 (82). – 236 с. – ISSN 2617-2933 (Online). – DOI: 10.32631/pb.2021.3.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 24
 • Документ
  Право і безпека, 2021, № 3 (82)
  (2021) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  «Право і безпека» – це науковий журнал із відкритим доступом, метою якого є поширення результатів наукових досліджень як теоретичного, так і практичного характеру в галузях права та безпеки. Завданнями видання є сприяння дослідникам у здійсненні наукової діяльності, поширення новітніх наукових знань, оприлюднення досліджень з актуальних питань права і юридичної психології, протидії злочинності, забезпечення національної безпеки та прав людини, захисту інтелектуальної власності, кібербезпеки, реформування законодавства тощо.
 • Документ
  Соціально-правові аспекти формування системи попередження правопорушень серед неповнолітніх
  (Право і безпека. - 2021. - № 3 (82). - С. 192-199, 2021) Пінчук, Ю. К.; Pinchuk, Yu. K.
  Проаналізовано аспекти сучасної системи попередження правопорушень серед неповнолітніх. Визначено особливості діяльності суб’єктів профілактики правопорушень, а також надано рекомендацій щодо її поліпшення. Розглянуто питання молодіжної політики соціально-правового характеру, яке стосуються як майбутнього країни в цілому, так і кожного неповнолітнього громадянина. The state of juvenile delinquency in the state is an indicator of the development of civil society, its culture and morality. The formation of the state system of crime prevention is one of the directions of the state youth policy. In this regard, there is a need to analyze the current sociolegal aspects of the formation of a system of prevention of juvenile delinquency. The purpose of the article is an in-depth analysis of the features of the modern system of juvenile delinquency prevention, identification of the features of the activities of crime prevention entities, as well as providing recommendations for its improvement. The following methods are used in the article: dialectical method of research of legal phenomena, by means of which the peculiarities of formation of the system of crime prevention among minors are established; formal-legal method – for consideration of normative-legal acts regulating activity of subjects of preventive activity, as well as to identify gaps and shortcomings in the legal framework of the relevant activities; historical and legal – to assess the processes of formation and development of the system of prevention of juvenile delinquency. The current state of juvenile crime prevention is considered. It is noted that preventive activities are a set of socio-legal, pedagogical and cultural measures aimed at identifying and eliminating the causes that contribute to delinquency and anti-social actions of minors. It is determined that the existing system of juvenile delinquency prevention is ineffective, it has no integrity, preventive activities are not comprehensive. Emphasis is placed on the need for cooperation between all subjects of preventive activities, the direction of the system of juvenile delinquency, primarily to eliminate the causes of crime, prevention of offenses. The need to create an autonomous subsystem of juvenile courts was emphasized. Проанализированы аспекты современной системы предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних. Определены особенности деятельности субъектов профилактики правонарушений, а также предоставлены рекомендации по ее улучшению. Рассмотрены вопросы молодежной политики социально-правового характера, касающиеся как будущего страны в целом, так и каждого несовершеннолетнего гражданина.
 • Документ
  Взаємодія поліцейського офіцера громади із структурними підрозділами Національної поліції та іншими суб’єктами, що здійснюють заходи із запобігання і протидії домашньому насильству
  (Право і безпека. - 2021. - № 3 (82). - С. 184-191, 2021) Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Щербина, М. О.; Shcherbyna, M. O.
  Визначено теоретико-правові засади взаємодії поліцейського офіцера громади із структурними підрозділами Національної поліції та іншими суб’єктами, що здійснюють заходи із запобігання і протидії домашньому насильству. Запропоновано створити механізм, за якого одна інституція суспільства доповнюватиме іншу у процесі взаємодії та реалізації своїх повноважень у сфері запобігання і протидії домашньому насильству. Акцентовано увагу на тому, що у процесі взаємодії поліцейського офіцера громади з іншими суб’єктами запобігання та протидії домашньому насильству її передумовою мають виступати ініціатива однієї зі сторін або факт учинення протиправного діяння.
 • Документ
  Саморегуляція як контекст критичного мислення у працівників кіберполіції
  (Право і безпека. - 2021. - № 3 (82). - С. 173-183, 2021) Медведєва, О. В.; Medvedieva, O. V.; ORCID: https://orcid.org/ 0000-0003-4445-7355
  Подано результати дослідження саморегуляції в контексті критичного мислення у кіберполіцейських. Теоретично доведено, що саморегуляція виступає однією із центральних складових критичного мислення, а взаємодія цих феноменів посилює ефективність функціонування кожного з них. Зазначено, що особливого значення розвинуті критичне мислення та саморегуляція набувають у професійній діяльності поліції. Емпірично виявлено, що кіберполіцейські демонструють вірогідно більшу вираженість самомотивації, афективного самоконтролю, здатності до концентрації, інтеграції суперечностей і фокуса профілактики та вірогідно менші показники самовизначення, саморелаксації та фокуса просування.
 • Документ
  Зарубіжний досвід правового регулювання адміністративної відповідальності за окремі правопорушення та можливості його застосування в Україні
  (Право і безпека. - 2021. - № 3 (82). - С. 166-172, 2021) Крєпакова, М. Ю.; Kriepakova, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5705-5027
  Проаналізовано сучасний стан правового регулювання адміністративної відповідальності за залучення неповнолітнього в антисоціальну поведінку таких республік, як Казахстан, Таджикистан, Білорусь, Узбекистан і Латвія. На підставі дослідження окреслено шляхи імплементації зарубіжного досвіду в Україні, сформульовано пропозиції до Кодексу України про адміністративні правопорушення, спрямовані на врегулювання питань залучення неповнолітнього у процес уживання тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, і пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, реалізація яких забезпечить удосконалення адміністративного законодавства. Наголошено на тому, що вказані протиправні дії стосовно неповнолітніх мають тягти за собою юридичну відповідальність.
 • Документ
  Фінансово-правові засади формування спроможних бюджетів територіальних громад
  (Право і безпека. - 2021. - № 3 (82). - С. 159-165, 2021) Коробцова, Д. В.; Korobtsova, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4753-7433; Міщенко, Л. В.; Mishchenko, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4906-8287
  Досліджено бюджетно-правові відносини, які складаються на рівні формування бюджетів об’єднаних територіальних громад, і визначено фінансово-правові підстави формування спроможних бюджетів. Уточнено поняття «бюджет ОТГ» і сутність поняття «спроможний бюджет». Спираючись на історичний досвід розвитку бюджетних відносин в Україні та зарубіжний досвід, доведено необхідність формування спроможних бюджетів за рахунок альтернативних надходжень, а саме шляхом надання ОТГ прав щодо встановлення непрямих податків, регулювання пільг і податкових ставок, отримання доходів від господарської діяльності, а також від використання міжбюджетних трансфертів у потрібних обсягах та на визначені цілі. Обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення фінансового законодавства стосовно термінології та сутності бюджетної діяльності.
 • Документ
  Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики умисного вбивства заручника або викраденої людини
  (Право і безпека – 2021. – №3 (82). – С.152-158, 2021) Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; Білик, Т. В.; Bilyk, T. V.
  Проаналізовано наявні наукові думки та судово-слідчу практику щодо з’ясування виникнення специфічності особи злочинця, який вчинив убивство заручника або викраденої людини. Вивчено сутність ознак особи такого злочинця та з’ясовано причинно-послідовний зв’язок виникнення обставин, за яких така особа скоює вбивство заручника або викраденої людини. Розроблено типологію та проаналізовано основні ознаки особи злочинця, який вчинив убивство заручника або викраденої людини.
 • Документ
  Правові основи протидії фінансовому тероризму
  (Право і безпека – 2021. – №3 (82). – С.144-151, 2021) Кирєєва, І. В.; Kyrieieva, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5447-4314; Денисов, А. І.; Denysov, A. I.
  Досліджено правове регулювання основ протидії фінансовому тероризму у взаємозв’язку із забезпеченням фінансової безпеки. Установлено, що фінансовий тероризм є багатоаспектним явищем і потребує відповідних різнопланових правових заходів протидії. Вивчено погляди науковців щодо змісту і сутності фінансової безпеки, на підставі чого зроблено висновок щодо характерних рис, властивих фінансовій безпеці як стану попередження фінансового тероризму. Проаналізовано зміст основних нормативно- правових актів, які визначають основні засади протидії фінансовому тероризму в контексті принципів правового регулювання податкової, зовнішньоекономічної та іншої економічної діяльності як засобів становлення фінансової безпеки.
 • Документ
  Актуальні питання стимулювання праці державних службовців
  (Право і безпека. - 2021. - № 3 (82). - С. 136-143, 2021) Іванов, А. О.; Ivanov, A. O.; ORCID: https://orcid.org/ 0000-0003-2269-9062
  Акцентовано увагу на тому, що одним з актуальних і нагальних питань реформування в Україні державного управління в цілому та інституту державної служби зокрема є вдосконалення механізму стимулювання праці державних службовців. На підставі аналізу чинного законодавства визначено основний напрям розвитку системи стимулювання праці державних службовців в Україні. Розглянуто погляди дослідників на розуміння сутності стимулювання праці та його співвідношення із такими суміжними явищами, як мотивація і заохочення. Звернено увагу на проблемні моменти законодавчого регулювання стимулювання праці державних службовців і визначено можливі кроки щодо покращення його дієвості.
 • Документ
  Концепція «нікчемність договору» в державних закупівлях
  (Право і безпека. - 2021. - № 3 (82). - С. 131-135, 2021) Зайцев, О. Л.; Zaitsev, O. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9530-3941; Шишка, О. Р.; Shyshka, O. R.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1396-0508
  Проаналізовано шляхи виникнення та закріплення у процедурі публічних закупівель інституту нікчемного договору. Узагальнено наукові напрацювання, присвячені дослідженню питань щодо нікчемності договорів у різних галузях права України. Установлено й охарактеризовано основні концептуальні суперечності між нікчемним договором у публічних закупівлях та цивільно-правовою доктриною нікчемного правочину. Критично проаналізовано поняття «нікчемність договору» в державних закупівлях через його аналіз та зіставлення з розумінням нікчемного правочину в цивільному праві України. Запропоновано основні (незмінні) умови визнання договору нікчемним у державних закупівлях. Сформульовано узагальнене поняття нікчемного договору в державних закупівлях.
 • Документ
  Товариськість патрульних поліцейських як ключова професійно важлива компетенція: емпіричне дослідження
  (Право і безпека. - 2021. - № 3 (82). - С. 122-130, 2021) Євдокімова, О. О.; Yevdokimova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4211-7277; Пономаренко, Я. С.; Ponomarenko, Ya. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3374-3930
  Зроблено теоретичний огляд феномена товариськості як ключової професійно важливої компетенції працівників поліції. Досліджено особливості психологічної структури товариськості патрульних поліцейських із різним рівнем комунікативного контролю. Проаналізовано специфіку прояву товариськості у патрульних поліцейських під час виконання професійних завдань.
 • Документ
  Місце Національної поліції України у системі суб’єктів запобігання та протидії булінгу
  (Право і безпека. - 2021. - № 3 (82). - С. 113-121, 2021) Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Моргунов, О. А.; Morgunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620; Сорочан, Д. А.; Sorochan, D. A.
  Наголошено, що держава гарантує непорушність прав і свобод людини та громадянина. Для їх забезпечення на уповноважені органи, зокрема Національну поліцію, покладається обов’язок підтримання правопорядку, захист прав, свобод та законних інтересів. Серед інших суб’єктів реагування у разі настання випадків булінгу в закладах освіти виокремлено територіальні органи Національної поліції України. Аргументовано, що органи поліції посідають головне місце серед суб’єктів запобігання та протидії булінгу, адже на вказані органи покладено як первинне реагування на факти вчинення булінгу та його припинення, так і подальше сприяння притягненню порушника до юридичної відповідальності. Акцентовано, що значних змін потребує як система освіти, так і адміністративно-правові засади діяльності Національної поліції щодо запобігання та протидії булінгу.
 • Документ
  Мета, завдання та функції кадрового забезпечення органів Національної поліції України
  (Право і безпека. - 2021. - № 3 (82). - С. 84-93, 2021) Гарбузюк, К. Г.; Harbuziuk, K. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6714-5074
  Розкрито загальнотеоретичні підходи до сутності поняття «мета». Розглянуто положення норм чинного законодавства, яке закріплює правові засади кадрового забезпечення в поліції, на основі чого з’ясовано, що метою кадрового забезпечення органів Національної поліції України є формування якісного кадрового складу кваліфікованих професіоналів, здатних належним чином виконувати завдання поліції в межах визначених посадових функцій відповідно до конкретних потреб цього органу. Установлено сутність і зміст поняття «завдання кадрового забезпечення органів Національної поліції України», а також зауважено, що за своїм змістом вони мають різноманітний характер: організаційний, соціальний, економічний тощо. Аналіз норм чинного законодавства дав можливість виокремити й охарактеризувати ключові функції кадрового забезпечення органів Національної поліції України.
 • Документ
  Модернізація механізму правового забезпечення кібербезпеки ринку фінансових послуг
  (Право і безпека. - 2021. - № 3 (82). - С. 77-83, 2021) Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020; Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799
  Розглянуто основні підходи до протидії загрозам кібербезпеці на ринку фінансових послуг. Запропоновано створити нові та модернізувати вже наявні правові засоби забезпечення кібербезпеки на ринку фінансових послуг, а також нові спеціальні правові режими для суб’єктів ринку фінансових послуг з метою підвищення рівня кібербезпеки. Наголошено на важливості створення єдиного державного фонду підтримки інноваційного розвитку, що має здійснювати стимулювання залучення інноваційних технологій у фінансовий сектор з метою підвищення рівня кібербезпеки ринку фінансових послуг. Наголошено на важливості створення механізму гарантування державою часткового відшкодування збитків суб’єктам ринку фінансових послуг, завданих унаслідок кібератак.
 • Документ
  Легітимні очікування в цивільному судочинстві: традиційне праворозуміння та синергетичний підхід
  (Право і безпека. - 2021. - № 3 (82). - С. 70-76, 2021) Бортнік, О. Г.; Bortnik, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7816-0387
  Досліджено легітимні очікування як об’єкт судового захисту в порядку цивільного судочинства та принципи права, яких необхідно дотримуватися під час здійснення процедури. Розуміння зазначених категорій безпосередньо залежить від способу тлумачення та форм права як змістовних і формальних характеристик, що виражають право. Визначено, що захист легітимних очікувань із погляду праворозуміння в межах природної, соціальної концепції права та юридичного позитивізму заважає дотриманню вимог правової визначеності. Підтримано синергетичний підхід, який у поєднанні з тестом на пропорційність як універсальним інструментом тлумачення дає можливість урахувати різноаспектність певних правозастосовних обставин у справі й забезпечити правомірні очікування особи матеріально-правового та процесуального характеру.
 • Документ
  Комплексне дослідження готовності до змін і толерантності до невизначеності у поліцейських КОРД із різним рівнем життєздатності
  (Право і безпека. - 2021. - № 3 (82). - С. 58-69, 2021) Бойчук, С. С.; Boichuk, S. S.; ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-2756-5330
  Проаналізовано феномен готовності до змін в умовах невизначеності у працях вітчизняних та закордонних учених. Визначено рівень життєздатності поліцейських-спецпризначенців. Встановлено взаємозв’язки між показниками особистісної готовності до змін і толерантності до невизначеності у поліцейських спеціальних підрозділів поліції.
 • Документ
  Характеристика показників блоку особистісного становлення керівників системи МВС України
  (Право і безпека. - 2021. - № 3 (82). - С. 49-57, 2021) Бойко-Бузиль, Ю. Ю.; Boiko-Buzyl, Yu. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1715-4327
  Акцентовано на проблематиці професійного й особистісного становлення керівників системи МВС України як психологічної складової кадрового забезпечення сектора безпеки і оборони України. На прикладі управлінської ланки органів і підрозділів МВС України наведено результати оригінального емпіричного дослідження показників блоку особистісного становлення в системі професійного й особистісного становлення керівників. У порівняльному аналізі з фахівцями системи МВС України, які не виконують управлінських функцій, дано характеристику блоку особистісного становлення професійного та особистісного становлення керівників системи МВС України, а саме таких показників, як спрямованість, здібності, характер та рефлексія.
 • Документ
  Психологічні передумови реалізації копінг-поведінки поліцейських у контексті адаптивного перфекціонізму
  (Право і безпека. - 2021. - № 3 (82). - С. 38-48, 2021) Бойко, С. М.; Boiko, S. M.; Філоненко, В. М.; Filonenko, V. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2662-1705
  Репрезентовано результати дослідження психологічних передумов реалізації копінг- поведінки поліцейських у контексті адаптивної форми перфекціонізму. Теоретично обґрунтовано, що типи орієнтацій у важких ситуаціях і тенденції в ухваленні рішень виступають психологічними передумовами здійснення копінг-поведінки. Констатовано, що перфекціонізм в умовах професійного стресу обумовлює амбівалентні психологічні наслідки.
 • Документ
  Забезпечення прав громадян як пріоритетний напрям діяльності органів поліції в Україні (на прикладі функціонування інформаційної підсистеми «CUSTODY RECORDS»)
  (Право і безпека. - 2021. - № 3 (82). - С. 29-37, 2021) Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X
  Охарактеризовано сучасний етап діяльності органів поліції щодо забезпечення прав і свобод громадян. На прикладі функціонування інформаційної підсистеми «CUSTODY RECORDS» проаналізовано особливості забезпечення дотримання прав громадян у діяльності поліцейських, недопущення вчинення неправомірних дій як з боку поліцейських, так і щодо самих поліцейських. Розкрито особливості інформаційної підсистеми «CUSTODY RECORDS». Опрацьовано процедури підготовки інспекторів з дотримання прав людини. Визначено проблемні моменти, пов’язані з функціонуванням цієї підсистеми, та вироблено пропозиції і рекомендації щодо вдосконалення національного адміністративного законодавства.
 • Документ
  Інформація: до питання про змістову еволюцію терміна
  (Право і безпека. - 2021. - № 3 (82). - С. 19-28, 2021) Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974; Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X; Гудзь, Т. І.; Gudz, T. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6950-6136; Венглінський, О. О.; Venhlinskyi, O. O.
  Проаналізовано інформацію як певний термінологічний концепт еволюційного характеру та міждисциплінарного значення. Визначено походження цього терміна та вказано на особливості трансформації його змісту у процесі розвитку людства. Визначено основні підходи до розуміння терміна «інформація» з урахуванням галузевого розмежування наукових знань. Акцентовано увагу на поліваріативному сприйнятті інформації як об’єкта правового регулювання. Доведено, що законодавче визначення терміна «інформація» має представляти державну політику як із погляду загальнообов’язковості, так і з перспективи її відповідності наявному державно-правовому устрою. Наголошено, що в умовах інформаційної гібридної війни, яка на сьогодні відбувається на теренах України, інформація відіграє важливу роль і здатна стати не лише ефективним інструментом організації суспільства, але й вагомим консолідуючим фактором.