Наукові публікації (Scientific publications). УДК 349.2/.3

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 646
 • Документ
  До характеристики форм та методів застосування стягнень за порушення трудової дисципліни
  (Knowledge, Education, Law, Management. – 2023. – № 8 (60). – P. 118-122, 2023) Теліженко, О.; Telizhenko, O.
  У статті, спираючись на аналіз наукових поглядів вчених та норм чинного законодавства, встановлено коло ключових форм та методів застосування стягнень за порушення трудової дисципліни. Відмічено, що форми відображають зовнішній практичний зміст застосування стягнення, а методи характеризують інструменти, які було використано для цього. Акцентовано увагу на тому, що на сьогоднішній день відповідні форми та методи не віднайшли свого законодавчого закріплення, а відтак наголошено на необхідності усунення даної прогалини. Наголошено, що застосування дисциплінарних стягнень в обов’язковому порядку передбачає певний формалізм виражений у дослідженні причин та умов вчинення дисциплінарного порушення, а також нормативно-документальному оформленні факту застосування до працівника дисциплінарного стягнення, обліку кількості останніх та інформації щодо їх зняття тощо.
 • Документ
  До характеристики єдності правового регулювання захисту трудових прав суддів
  (Knowledge, Education, Law, Management. – 2023. – № 8 (60). – P. 69-74, 2023) Акуленко, В.; Akulenko, V.
  У статті, спираючись на аналіз наукових поглядів вчених, запропоновано авторське визначення поняття єдності правового регулювання захисту трудових прав суддів. Розкрито положення Конституції України, Кодексу законів про працю України, а також ряду законодавчих актів, які забезпечують єдність правового регулювання захисту трудових прав суддів. Виокремлено чинники, якими забезпечується єдність правового регулювання відповідних суспільних відносин. Зроблено висновок, що єдність правового регулювання захисту трудових прав суддів забезпечує умови, за яких останні мають можливість на рівні з іншими категоріями працівників захистити надані їм «базові» законні права, свободи та інтереси. Єдність правового регулювання досліджуваного у роботі інституту обумовлюється низкою чинників, які обумовлені, як наявністю загального трудового законодавства, так і низкою гарантій, що є властивими для трудової діяльності всіх категорій працівників, в тому числі й суддів. Втім, в цілому необхідно зауважити, що на сьогоднішній день більшість аспектів, пов’язаних із регулювання праці суддів взагалі, а також захисту їх трудових прав, зокрема, забезпечується шляхом диференціації.
 • Документ
  Сутність та значення стимулювання праці суддів в умовах воєнного стану
  (Європейські перспективи. - 2024. - № 1. - С. 246-252, 2024) Подорожній, Є. Ю.; Podorozhnii, Ye. Yu.; Вінніков, С. В.; Vinnikov, S. V.
  У статті, спираючись на аналіз наукових поглядів вчених, запропоновано авторське визначення поняття стимулювання праці суддів. Виділено чинники, які обумовлюють значення забезпечення належного рівня стимулювання праці досліджуваної категорії працівників. Акцентовано увагу на чинниках, які в умовах воєнного стану перешкоджають належному стимулюванню праці суддів в Україні.
 • Документ
  Грошове забезпечення як важлива соціальна гарантія трудової діяльності військовослужбовців в Україні
  (Право.ua. - 2024. - № 1. - С. 240-245, 2024) Подорожній, Є. Ю.; Podorozhnii, Ye. Yu.; Подорожній, А. Ю.; Podorozhnii, A. Yu.
  У статті, спираючись на аналіз наукових поглядів вчених, запропоновано авторське визначення понять «соціальні гарантії військовослужбовців» та «грошове забезпечення військовослужбовців». Узагальнено, що фінансове забезпечення є надважливим видом соціальних гарантій військовослужбовців, особливо сьогодні, коли вони кожного дня ризикують своїм життя, захищаючи громадян та територіальну цілісність нашої держави. Разом із тим, на сьогоднішній день справедливим буде говорити про те, що механізм реалізації даної гарантії є недосконалим. Зазначене обумовлено: по-перше, фінансово-економічною нестабільністю в країні; по-друге, проблемами організаційного характеру, пов’язаними із визначенням того, який саме вид фінансового забезпечення може бути застосовано до військовослужбовців в той чи інший момент несення служби.
 • Документ
  Поняття та особливості військовослужбовців як суб’єктів трудового права
  (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2023. - Вип. 5. - С. 70-75, 2023) Хортюк, Н. В.; Khortiuk, N. V.
  Розкрито сутнісний зміст поняття «військовослужбовець». Узагальнено загальнотеоретичні підходи щодо тлумачення термінів «суб’єкт права» та «суб’єкт трудового права», на основі чого було запропоновано авторське визначення поняття військовослужбовців як суб’єктів трудового права. Наголошено, що військовослужбовці як суб’єкти трудового права, представляють собою особливу категорію працівників, які здійснюють трудову (службову) діяльність в Збройних силах України та/або інших воєнізованих підрозділах, на основі укладення трудового договору (контракту) і його діяльність спрямовано на забезпечення та захист держави, її територіальної цілісності, кордонів, тощо. Незважаючи на те, що військовослужбовці підкорюються воєнній ієрархії, нормам та правилам, а також виконує специфічні функції, вони також мають ряд гарантії економічного, соціального та іншого характеру, які передбачені нормами трудового законодавства. А відтак, цілком справедливим буде говорити про те, що в якості суб'єктів трудового права, військовослужбовці мають право на визначені умови праці, відпустки, соціальні гарантії та інші трудові вигоди, які є загальноприйнятними для працівників у різних сферах суспільного життя.
 • Документ
  Проблеми запровадження концепції флексік’юріті при використанні нетипових форм зайнятості
  (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2023. - Вип. 5. - С. 50-54, 2023) Гусаров, О. С.; Husarov, O. S.
  Звернено увагу на ключові аспекти, які слід враховувати при запровадженні ідеї концепції флексік’юріті для вдосконалення використання нетипових форм зайнятості в Україні. Окреслено кроки, які необхідно здійснити законодавцю з метою забезпечення належного втілення тих ідей концепції флексік’юріті, які передбачають соціальний захист трудового населення, зокрема тих громадян, що реалізують свою здатність до праці через нетипові форми зайнятості. Зроблено висновок, що для забезпечити належного втілення тих ідей концепції флексік’юріті, які передбачають соціальний захист трудового населення, зокрема, тих громадян, що реалізують свою здатність до праці через нетипові форми зайнятості, необхідно: – створити необхідні умови для належної реалізації принципу «трипатризму», тобто конструктивного діалогу між сторонами соціального діалогу, а саме працівниками, роботодавцями та державою.
 • Документ
  Current legal and regulatory mechanism for staffing and a place of labour legislation in it
  (Підприємництво, господарство і право. - 2022. - № 7. - С. 45-50, 2022) Harbuziuk, K. H.; Гарбузюк, К. Г.
  У статті проаналізовано зміст та значення загально юридичного поняття «правове регулювання». Сформульовано визначення змісту категорії «нормативно-правове регулювання кадрового забезпечення Національної поліції України». Визначено сукупність актів, які становлять структуру нормативно-правового регулювання кадрового забезпечення Національної поліції України. Підкреслено, що нормативно-правове регулювання кадрового забезпечення Національної поліції України – це сукупність нормативно-правових актів, норми яких упорядковують суспільні відносини, що виникають в рамках реалізації процесу кадрового забезпечення поліцейських, а також діяльність суб’єктів цього процесу.
 • Документ
  The current status of labour law regulatory mechanism for compensation for damages in Ukraine
  (Підприємництво, господарство і право. - 2022. - № 10. - С. 12-17, 2022) Melnyk, V.; Мельник, В.
  Надано оцінку сучасному стану правового регулювання відшкодування шкоди нормами трудового права України. Наголошено, що наявне на сьогодні трудо-правове регулювання відшкодування шкоди в Україні не має цілісного та завершеного вигляду і потребує суттєвого доопрацювання як у формальному (проведення систематизації), так і змістовому сенсі. Упорядкування досліджуваного законодавства, усунення у його змісті прогалин та інших недоліків є необхідною умовою забезпечення якісного правового регулювання відшкодування шкоди.
 • Документ
  Classification of principles of compensation for damages in labour law of Ukraine
  (Підприємництво, господарство і право. - 2022. - № 11. - С. 11-14, 2022) Melnyk, V.; Мельник, В.
  Розкрито сутність та зміст, а також надано класифікацію принципів відшкодування шкоди у трудовому праві України. Наголошено, що інститут відшкодування шкоди є одним із тих елементів механізму правового регулювання відносин у сфері використання найманої праці, що втілює у собі вимоги: про рівність та взаємну відповідальність сторін трудових відносин; про забезпечення безпечних умов праці; про право сторін на захист і відновлення своїх трудових і тісно пов’язаних із ними прав та законних інтересів.
 • Документ
  Principles of regulating atypical forms of hired workers’ employment
  (Підприємництво, господарство і право. - 2022. - № 11. - С. 5-10, 2022) Husarov, O.; Гусаров, О.
  Здійснено класифікацію принципів правового регулювання нетипових форм зайнятості найманих працівників, які запропоновано поділити на три великі групи: загальноправові, міжгалузеві та спеціальні. Доведено, що важливим напрямом діяльності вітчизняного законодавця є внесення змін та доповнень до чинного законодавства з метою визначення кола та змісту принципів правового регулювання нетипових форм зайнятості найманих працівників.
 • Документ
  Forms of compensation for damage caused by an employee to an employer
  (Підприємництво, господарство і право. - 2022. - № 12. - С. 18-22, 2022) Melnyk, V.; Мельник, В.
  Виокремлено та охарактеризовано ключові форми відшкодування шкоди, завданої працівником роботодавцю. Акцентовано увагу на тому, що важливим завданням законодавця та вітчизняних науковців є проведення роботи у напрямі розширення та вдосконалення змісту форм відшкодування шкоди, завданої працівником роботодавцю. З’ясовано, що локальна нормотворчість як форма відшкодування шкоди, завданої працівником, являє собою здійснювану в межах чинного законодавства уповноваженим суб’єктом (роботодавцем або уповноваженою ним особою) діяльність, яка полягає у розробці та прийнятті локальних нормативно-правових актів, норми яких спрямовані на регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі відшкодування працівником завданої ним шкоди роботодавцю. Тож, ключовим завданням нормотворчості є прийняття спеціального локального нормативно-правового акта. Зміст і значення локальної нормотворчості полягають у тому, щоб в ідеалі вибрати такий варіант правового регулювання, юридичної регламентації, який би найбільш повною мірою відповідав інтересам і цілям діяльності такої організації (соціального колективу) та її (його) членів. Для цього необхідно враховувати специфіку діяльності тієї чи іншої організації (соціального колективу), сприятливі об’єктивні і суб’єктивні умови для прийняття і застосування локального правового акта, а також вибір оптимальної правової форми вирішення нагального питання.
 • Документ
  Particularities of concluding, amending and terminating labour contracts under atypical forms of hired workers’ employment
  (Підприємництво, господарство і право. - 2022. - № 12. - С. 12-17, 2022) Husarov, O.; Гусаров, О.
  Розкрито сутність, зміст та особливості укладення, зміни та припинення трудових договорів у разі нетипових форм зайнятості найманих працівників. Акцентовано увагу на тому, що не досить врегульованим є питання зміни умов трудового договору у разі нетипових форм зайнятості, адже нині воно регулюється аналогічно до загальних категорій працівників, що, безумовно, не відповідає дійсності та потребам відповідних форм зайнятості. З’ясовано, що зміна умов трудового договору у разі нетипових форм зайнятості найманих працівників – це складний за своєю сутністю та змістом процес, його особливості зумовлюються: специфікою трудових правовідносин, які виникають між працівниками, що працюють дистанційно, надомно чи за гнучким графіком; особливостями організації процесу праці, робочого місця тощо.
 • Документ
  Directions of improvement of the general and special labor legislation in the sphere of staffing in the bodies of the National Police of Ukraine
  (Lex Humana. – 2023. – Vol. 15, № 1. – P. 551–563, 2023) Harbuziuk, K. H.; Гарбузюк, К. Г.; Husarov, O.; Гусаров, О.; Kucher, O.; Кучер, О.; Melnyk, V.; Мельник, В.
  The article, based on the analysis of the scientific views of scientists and the norms of the current legislation of Ukraine, outlines the gaps and shortcomings that exist in the sphere of staffing of the police, and which require the attention of domestic scientists and legislators. Special attention was paid to improving the norms of general labor legislation (in particular, Labor Code of Ukraine). Attention is focused on the fact that the improvement of general labor legislation in the researched area is impossible without improving the provisions of special legal acts, the norms of which are aimed at staffing the National Police of Ukraine.
 • Документ
  Досвід країн Європи щодо правового регулювання дисциплінарної відповідальності державних виконавців та можливості його використання в Україні
  (Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. - 2018. - Вип. 2, т. 3. - С. 157-161, 2018) Купріянова, А. О.; Kupriianova, A. O.
  У статті на основі аналізу наукових поглядів вчених та зарубіжної літератури досліджено досвід країн Європи щодо правового регулювання дисциплінарної відповідальності державних виконавців та визначено можливості його використання в Україні. Констатовано, що на сьогодні в Європі та світі існує чимала кількість позитивних прикладів у побудові законодавства, яке визначає правові засади притягнення до відповідальності державних виконавців.
 • Документ
  До проблеми визначення видів соціальних гарантій військовослужбовців
  (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2023. - Вип. 4. - С. 73-78, 2023) Хортюк, Н. В.; Khortiuk, N. V.
  Розкрито загальнотеоретичні підходи щодо визначення видів соціальних гарантій військовослужбовців в Україні. Запропоновано авторське бачення переліку видів соціальних гарантій військовослужбовців. Акцентовано увагу на тому, що важливим напрямком діяльності законодавця є систематизація соціальних гарантій військовослужбовців, що в свою чергу спростить правозастосовну практику у відповідній сфері. Визначено, що основними завданнями загальнодержавних програм забезпечення житлом військовослужбовців є: 1) вирішення проблеми забезпечення житлом усіх категорій військовослужбовців, які мають право на отримання службового житла; 2) удосконалення порядку надання такого житла військовослужбовцям, шляхом спрощення процедури; 3) підтримка створення фонду житла; 4) спрощення процедур фінансування програми, шляхом створення «прозорих» механізмів; 5) безпосереднього залучення меценатів та закордонних інвесторів; 6) посилення контролю та нагляду за порядком надання службового житла військовослужбовців з метою зменшення адміністративного тиску та інших проявів корупції у цій сфері. З’ясовано, що із набуттям спеціального правового статусу військовослужбовця, такі особи наділяються розгалуженим колом гарантій, які забезпечують ефективний соціальний захист цієї категорії працівників.
 • Документ
  До характеристики концепції флексік’юріті при використанні нетипових форм зайнятості
  (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2023. - Вип. 4. - С. 53-58, 2023) Гусаров, О. С.; Husarov, O. S.
  Розкрито сутність концепції флексік’юріті при використанні нетипових форм зайнятості. Доведено, що відповідна концепція закладає основи збалансованого поєднання гнучкості регулювання трудових відносин із забезпеченням належного рівня соціального захисту трудового населення, що є одним із ключових пунктів ефективного використання нетипових форм зайнятості. Наголошено, що в Україні доцільні поєднати переваги обох зазначених систем. Адже в нашій державі ідеї про посилення гнучкості в регламентуванні трудових відносин, передусім спричинили виникнення нових нетипових правовідносин, нетипових форм зайнятості, нетипових трудових договорів, однак ця нетиповість (або нестандартність) не повинна бути підставою для обмеження прав найманих працівників, які працюють за такими формами зайнятості, порівняно із працівниками, які залучені до праці у стандартних формах зайнятості. Окрім того, необхідно використати досвід реалізації датського підходу до здійснення державної політики у сфері праці, а саме забезпечити гідний рівень соціального захисту найманих працівників та безробітних, а також створити усі необхідні умови для професійного навчання людини протягом її трудового життя.
 • Документ
  Принципи правового регулювання соціальних гарантій військовослужбовців
  (Юридичний науковий електронний журнал. - 2021. - № 12. - С. 527-529, 2021) Хортюк, Н. В.; Khortiuk, N. V.
  Виокремлено та надано характеристику ключовим принципам правового регулювання соціальних гарантій військовослужбовців. Наголошено, що принципами правового регулювання соціальних гарантій військовослужбовців є комплекс відправних начал, вихідних ідей, які визначають основний зміст регулювання правовідносин у відповідній сфері. Окрім того, саме принципи впливають на вектори розвитку соціальних гарантій досліджуваної категорії працівників. А відтак, відсутність законодавчого закріплення принципів правового регулювання соціальних гарантій військовослужбовців на законодавчому рівні є суттєвою прогалиною, яка негативно впливає на теоретичні дослідження за відповідним напрямом, а також на правозастосовну практику. Саме тому відповідні принципи потребують закріплення як у загальному, так і спеціальному трудовому законодавстві.
 • Документ
  Неофіційне працевлаштування: ризики для працівників та роботодавців
  (Питання сучасної науки і права : матеріали ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти (м. Суми, 23 квіт. 2021 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2021. – С. 230-232, 2021) Камчатна, Г. О.; Kamchatna, H. O.
  Розглянуто гостру проблему неофіційного працевлаштування, коли працівники підприємств, установ, організацій працюють без оформлення трудових відносин та отримують заробітну плату у «конверті». Не маючи трудового договору, найманим працівникам відстояти свої права досить складно. Прагнення заощадити на сплаті податків призводить до того, що найманий працівник втрачає мінімальні державні гарантії, є соціально незахищеним.
 • Документ
  Особливості політики зайнятості в Україні
  (Питання сучасної науки і права : матеріали ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти (м. Суми, 23 квіт. 2021 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2021. – С. 240-242, 2021) Мартиненко, А. В.; Martynenko, A. V.
  Зазначено, що державна політика зайнятості – один із найважливіших чинників стійкого економічного розвитку країни. Ця політика спирається на законодавчо визначені принципи і реалізується на основі державних, галузевих і регіональних програм. За допомогою спеціальних державних установ та структур здійснюються заходи щодо підтримання визначеного рівня зайнятості населення і забезпеченню гарантій, пов’язаних із сферою зайнятості.
 • Документ
  Сoціaльний зaхист нaселення та його особливості в Україні
  (Питання сучасної науки і права : матеріали ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти (м. Суми, 23 квіт. 2021 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2021. – С. 244-246, 2021) Приходько, Д. О.; Prykhodko, D. O.
  Стверджено, що сoціaльний зaхист – це бaгaтoрівневa системa екoнoмічних, сoціaльних тa прaвoвих віднoсин для упрaвління сoціaльними ризикaми в суспільстві з метoю усунення їх небaжaних нaслідків і зaбезпечення нaлежнoгo рівня життя. Системa сoціaльнoгo зaхисту пoєднує в сoбі тaкі елементи: сoціaльне зaбезпечення, сoціaльнa дoпoмoгa певним кaтегoріям нaселення, сoціaльне стрaхувaння.