Публікація:
Стратегія боротьби з кіберзлочинністю в умовах глобалізації інформаційних просторів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва видання

ISSN

Назва тому

Видання

Застосування інформаційних технологій у правоохоронній діяльності: матеріали Круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2023 р.). – Харків: ХНУВС, 2023. – 105-107

Дослідницькі проекти

Структурні одиниці

Випуск видання

Анотація

У сучасному світі, де глобалізація інформаційних просторів відіграє ключову роль у формуванні міжнародних відносин, стратегія боротьби з кіберзлочинністю набуває особливої актуальності. Ця стратегія передбачає комплексний підхід, який включає в себе як технологічні, так і правові аспекти. Основним завданням є розробка ефективних методів протидії кіберзлочинам, що включають фішинг, вірусні атаки, несанкціонований доступ до даних та інші види кіберзагроз. Важливим елементом стратегії є співпраця міжнародних організацій, державних установ та приватного сектору. Інтеграція зусиль дозволяє обмінюватися даними про кіберзагрози та розробляти спільні стандарти безпеки. Особливу увагу слід звернути на розробку міжнародного правового поля, яке б допомогло уніфікувати зусилля різних країн у боротьбі з кіберзлочинністю. Освіта та підвищення обізнаності громадян про кібербезпеку є ще одним важливим аспектом. Це включає в себе не тільки навчання користувачів основам безпечного використання інтернету, але й підготовку кваліфікованих фахівців у галузі кібербезпеки. Нарешті, важливо розуміти, що кіберзлочинність – це постійно змінюючеся поле, тому стратегія має бути гнучкою та адаптивною, здатною швидко реагувати на нові виклики та загрози.
In today's world, where the globalization of information spaces plays a key role in shaping international relations, the strategy for combating cybercrime becomes particularly relevant. This strategy requires a comprehensive approach, encompassing both technological and legal aspects. The primary task is to develop effective methods to counter cybercrimes, including phishing, virus attacks, unauthorized data access, and other cyber threats. A crucial element of the strategy is the collaboration between international organizations, government agencies, and the private sector. Integrating efforts allows for the exchange of data on cyber threats and the development of common security standards. Special attention should be paid to the development of an international legal framework that would help unify the efforts of different countries in combating cybercrime. Education and raising public awareness about cybersecurity is another important aspect. This includes not only teaching users the basics of safe internet use but also training qualified professionals in cybersecurity. Finally, it is important to understand that cybercrime is an ever-changing field, so the strategy must be flexible and adaptive, capable of quickly responding to new challenges and threats.
В современном мире, где глобализация информационных пространств играет ключевую роль в формировании международных отношений, стратегия борьбы с киберпреступностью приобретает особую актуальность.

Опис

Ключові слова

стратегія, strategy, стратегія боротьби з кіберзлочинністю, інформаційні простори, кіберзлочинність, глобалізація, кібербезпека, міжнародна співпраця, освіта, cybercrime, information spaces, globalization, international cooperation, cybersecurity, education, киберпреступность, стратегия борьбы с киберпреступностью, глобализация

Бібліографічний опис

Зінченко, Д. А. Стратегія боротьби з кіберзлочинністю в умовах глобалізації інформаційних просторів / Д. А. Зінченко // Застосування інформаційних технологій у правоохоронній діяльності: матеріали Круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2023 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т № 6, Каф. кібербезпеки та DATA-технологій. – Харків: ХНУВС, 2023. – 105-107.