Публікація:
Approaches to education reform for children with special needs worldwide

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва видання

ISSN

Назва тому

Видання

Asia life sciences : The Asian international journal of life science. - 2019. - Suppl. 21(2). - 447-453

Дослідницькі проекти

Структурні одиниці

Випуск видання

Анотація

Стаття присвячена дослідженню реформи освіти для дітей з особливими потребами в усьому світі. У ньому зазначено, що одним із головних трендів світового освітнього процесу є впровадження інклюзивної освіти. У статті окреслено коло осіб з особливими освітніми потребами, де люди з інвалідністю займають особливе місце. Враховуючи основний принцип системи освіти у Великій Британії, було визначено, що основним напрямком розвитку освіти в цій країні є залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітньої школи. У роботі розглянуто низхідний підхід до інклюзії у Великій Британії, визначено основні соціально-педагогічні причини, які стримують його впровадження. Проаналізовано рівень законодавчої підтримки інклюзивної освіти у Фінляндії, Норвегії, Данії та Франції, а також описано стан інклюзивної освіти на муніципальному рівні.
The paper deals with the study of education reform for children with special needs worldwide. It states that one of the main trends in the global educational process is the implementation of inclusive education. The paper outlines the scope of persons with special educational needs where persons with disabilities occupy a special place. Taking into account the main principle of the education system in the United Kingdom, it was determined that the main area of the development of education in this country was the inclusion of children with special needs in a general education school. The paper considers the top-down approach to inclusion in the UK, identifies the main social pedagogical reasons that constrain its implementation. It analyzes the level of legislative support for inclusive education in Finland, Norway, Denmark and France, and describes the state of inclusive education at the municipal level.
В статье рассматривается исследование реформы образования для детей с особыми потребностями во всем мире. В нем говорится, что одной из основных тенденций мирового образовательного процесса является внедрение инклюзивного образования. В статье обозначен круг лиц с особыми образовательными потребностями, среди которых особое место занимают лица с ограниченными возможностями. Принимая во внимание основной принцип системы образования в Соединенном Королевстве, определено, что основным направлением развития образования в этой стране является включение детей с особыми потребностями в общеобразовательную школу. В статье рассматривается нисходящий подход к инклюзии в Великобритании, определяются основные социально-педагогические причины, сдерживающие его реализацию. Анализируется уровень законодательной поддержки инклюзивного образования в Финляндии, Норвегии, Дании и Франции, а также описывается состояние инклюзивного образования на муниципальном уровне.

Опис

Ключові слова

inclusive education, educational process, person with disabilities, specialized education, інклюзивна освіта, навчальний процес, особи з обмеженими можливостями, спеціалізована освіта, инклюзивное образование, образовательный процесс, человек с ограниченными возможностями, специальное образование

Бібліографічний опис

Reznik, O. Approaches to education reform for children with special needs worldwide / Oleg M. Reznik, Vyacheslav V. Volik, Olha I. Bezpalova // Asia life sciences : The Asian international journal of life science. - 2019. - Suppl. 21(2). - 447-453.
Oleg M. Reznik, Vyacheslav V. Volik, Olha I. Bezpalova. Approaches to education reform for children with special needs worldwide. Asia life sciences. The Asian international journal of life science. Supplement 21(2). 28 December 2019. P. 447-453.