Участь громадян у забезпеченні публічного порядку і безпеки: проблеми дослідження

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Правоохоронна функція держави: теоретикометодологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.). – Харків : ХНУВС, 2019. – C. 139-141
Анотація
Розглянуто організаційні та правові підстави участі громадян у забезпеченні охорони громадського порядку і державного кордону.
Organizational and legal grounds for citizen participation in ensuring the protection of public order and the state border are considered.
Рассмотрены организационные и правовые основания участия граждан в обеспечении охраны общественного порядка и государственной границы.
Опис
Московець, В. І. Участь громадян у забезпеченні публічного порядку і безпеки: проблеми дослідження / В. І. Московець // Правоохоронна функція держави: теоретикометодологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Консультат. місія Європейського Союзу. – Харків : ХНУВС, 2019. – C. 139-141.
Ключові слова
Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, громадські формування, забезпечення публічного порядку та безпеки, громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону, члени громадських формувань з охорони громадського порядку, взаємодія населення з правоохоронними органами, общественные формирования, обеспечения общественного порядка и безопасности, общественные формирования по охране общественного порядка и государственной границы, члены общественных формирований по охране общественного порядка, взаимодействие населения с правоохранительными органами, public formations, ensuring public order and securitys, public formations for the protection of public order and the state border, members of public formations for the protection of public order, interaction of the population with law enforcement agencie, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина
Бібліографічний опис