Legislative regulation of grounds for dismissal of an employee for committing a corruption or corruption-related offense

Анотація
Стаття присвячена аналізу чинного законодавства України в частині унормування підстав для звільнення працівника за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення. Проаналізовано наукові точки зору та відповідні положення загального і спеціального законодавства щодо тлумачення таких дефініцій, як «корупція», «корупційне правопорушення», «правопорушення, пов’язане з корупцією». Необхідність вивчення даного питання зумовлено тим, що євроінтеграційний напрямок розвитку України не можливий без ефективної протидії корупції як негативного соціального явища, що перешкоджає нормальному функціонуванню економічних відносин і громадського суспільства загалом. Наголошується, що працівник, який вчинив корупційне правопорушення, і стосовно якого постановлено судове рішення, яким його визнано винним у скоєні такого правопорушення, і яке набрало законної сили, має бути звільнений з роботи. Акцентовано увагу на тому факті, що за результатами постановленого судового рішення не завжди можливо звільнити працівника саме з підстави вчинення корупційного правопорушення, оскільки особа може звільнитися відразу після складання щодо неї адміністративного протоколу. Мета статті – здійснити аналіз чинного законодавства України з питань регламентації підстав для звільнення працівника за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення. Методи дослідження визначені з урахуванням поставленої мети, задля чого використано сучасні методи наукового пізнання, а саме порівняльноправовий та узагальнення. Застосування цих методів дало змогу досягнути всебічності та об'єктивності наукового дослідження, обґрунтованості та узгодженості сформульованих висновків.
The article is devoted to the analysis of the current legislation of Ukraine regarding the rationing of grounds for dismissal of an employee for committing corruption or corruption-related offenses. Scientific points of view and relevant provisions of general and specific legislation on the interpretation of such definitions as "corruption", "corruption offense" and "corruption-related offense" are analyzed. The necessity to study this issue is based on the fact that the European integration direction of Ukraine's development is not possible without effective counteraction to corruption as a negative social phenomenon, which impedes the normal functioning of economic relations and civil society in general. In this context, it is emphasized that an employee who has committed a corruption offense and who has been found guilty of such an offense by a court decision, which has come into force, must be dismissed. Attention is drawn to the fact that following a court decision, it is not always possible to dismiss an employee on the ground of a corruption offense, since a person may be dismissed immediately after the administrative protocol has been drawn up against him. The purpose of the article is to analyze the current legislation of Ukraine on the regulation of grounds for dismissing of an employee for committing a corruption or corruption-related offense. Research methods are defined taking into account the purpose of the research, which is why modern methods of scientific cognition, namely comparative legal and generalization, are used. The application of these methods made it possible to achieve comprehensiveness and objectivity of scientific research, validity and consistency of the formulated conclusions.
Статья посвящена анализу действующего законодательства Украины в части нормирования оснований для увольнения работника за совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения.
Опис
Legislative regulation of grounds for dismissal of an employee for committing a corruption or corruption-related offense. / Podorozhnii, Y., Obushenko, N., Harbuziuk, K., Platkovska, O. // Amazonia Investiga. – 2020. – Vol 9, No 26. – P. 304-310. – DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2020.26.02.34.
Podorozhnii, Y., Obushenko, N., Harbuziuk, K., & Platkovska, O. (2020). Legislative regulation of grounds for dismissal of an employee for committing a corruption or corruption-related offense. Amazonia Investiga, 9(26), 304-310. https://doi.org/10.34069/AI/2020.26.02.34.
Ключові слова
Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, publikatsii u WoS, publikatsii u zarubizhnomu vydanni, звільнення, корупція, корупційне правопорушення, працівник, дисциплінарне стягнення, підстава звільнення, dismissal, corruption, corruption offense, employee, disciplinary action, cause, увольнение, коррупция, коррупционное правонарушение, работник, дисциплинарное взыскание, основание увольнения
Бібліографічний опис