Корпоративні правовідносини : монографія

Анотація
Монографія є результатом тривалих досліджень авторів у напрямі визначення правової природи корпоративних правовідносин та їх сутності. У праці проаналізовані сучасні теорії походження корпоративних правових зв’язків, на підставі чого доводиться їх цивільно-правова природа. Розкриваються питання видів корпоративних правовідносин, їх суб’єктного складу та об’єктів, змісту та юридичних фактів, що спрямовані на виникнення, зміну та припинення досліджуваних правових зв’язків. Для науковців і практиків, аспірантів, слухачів магістратури та студентів юридичних навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами цивільного та корпоративного права.
The monograph is the result of the authors' research in the direction of determining the legal nature of corporate legal relations and their essence. The work analyzes modern theories of the origin of corporate legal relations, discloses the issues of types of corporate legal relations, their subject composition and objects, content and legal facts aimed at the emergence, change and termination of the investigated legal relations. For scientists and practitioners, graduate students and students of law schools, as well as anyone interested in the problems of civil and corporate law.
Монография является результатом исследований авторов по направлению определения правовой природы корпоративных правоотношений и их сущности. В труде проанализированы современные теории происхождения корпоративных правовых связей, раскрываются вопросы видов корпоративных правоотношений, их субъектного состава и объектов, содержания и юридических фактов, направленных на возникновение, изменение и прекращение исследуемых правовых связей. Для ученых и практиков, аспирантов, слушателей магистратуры и студентов юридических учебных заведений, а также всех, кто интересуется проблемами гражданского и корпоративного права.
Опис
Корпоративні правовідносини : монографія / Ю. М. Жорнокуй, С. О. Сліпченко, В. Г. Жорнокуй; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ЕКУС, 2021. – 248 с. – ISBN 978-617-7934-06-5.
Ключові слова
Господарське право. Business Law. Хозяйственное право, Монографії. Monographs. Монографии, Україна. Ukraine. Украина, корпоративні правовідносини, корпоративные правоотношения, corporate relations, суб’єкти корпоративних правовідносин, субъекты корпоративных правоотношений, subjects of corporate legal relations, правомірні очікування, правомерные ожидания, legitimate expectations, акціонер, акціонерне товариство
Бібліографічний опис
Корпоративні правовідносини : монографія / Ю. М. Жорнокуй, С. О. Сліпченко, В. Г. Жорнокуй. – Харків : ЕКУС, 2021. – 248 с.