Принцип правової визначеності в цивільному праві України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Форум права. - 2021. - № 5. - С. 6–17
Анотація
Обґрунтовано необхідність посилити механізм цивільно-правового регулювання певними правовими гарантіями, які б сприяли усуненню правової невизначеності, а також забезпечували б стабільність і підвищували ефективність цивільно-правового регулювання. Такою правовою гарантією має стати принцип правової визначеності. Установлено, що принцип правової визначеності має бути визнано складником системи принципів цивільного права України, оскільки такий принцип закріплено в цивільно-правових нормах, його дія поширюється на весь механізм цивільно-правового регулювання та стосується усіх цивільних відносин.
The need to strengthen the mechanism of civil law regulation with certain legal guarantees that would help eliminate legal uncertainty, as well as ensure stability and increase the effectiveness of civil law regulation is justified. The principle of legal certainty should become such a legal guarantee. It is established that the principle of legal certainty should be recognized as part of the system of principles of civil law of Ukraine, as such a principle is enshrined in civil law, its effect extends to the entire mechanism of civil law regulation and applies to all civil relations.
Обоснована необходимость усилить механизм гражданско-правового регулирования определенными правовыми гарантиями, которые способствовали бы устранению правовой неопределенности, а также обеспечивали бы стабильность и повышали эффективность гражданско-правового регулирования. Такой правовой гарантией должен стать принцип правовой определенности. Установлено, что принцип правовой определенности должен быть признан составной частью системы принципов гражданского права Украины, поскольку такой принцип закреплен в гражданско-правовых нормах, его действие распространяется на весь механизм гражданско-правового регулирования и касается всех гражданских отношений.
Опис
Шишка, О. Р. Принцип правової визначеності в цивільному праві України [Електронний ресурс] / О. Р. Шишка // Форум права. - 2021. - № 5. - С. 6–17. – Режим доступу: http://forumprava.pp.ua/files/006-017-2021-5-FP-Shyshka_3.pdf.
Шишка, О. Р. (2021). Принцип правової визначеності в цивільному праві України. Форум Права, 70(5), 6–17. http://doi.org/10.5281/zenodo.5529519
Ключові слова
Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, принципи цивільного права, принципы гражданского права, principles of civil law, принцип правової визначеності, принцип правовой определенности, principle of legal certainty, цивільне законодавство, гражданское законодательство, civil legislation, цивільно-правове регулювання, гражданско-правовое регулирование, civil law regulation, цивільні відносини, гражданские отношения, civil relations, джерела цивільного права, источники гражданского права, sources of civil law
Бібліографічний опис