До питання щодо порядку взаємодії Національної поліції України з державними та недержавними суб’єктами у сфері наркотизму

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 6 груд. 2019 р.). – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 60-63.
Анотація
Автором відзначено, що взаємодія Національної поліції України з державною політикою щодо запобігання та протидії наркоманії має формуватися, як на збалансованих підходах і чітко визначених цільових установках, спрямованих на істотне скорочення немедичного вживання наркотиків, так і на усунення фінансових, організаційних, технічних, інформаційних та інших передумов функціонування наркозлочинності. Так само і недержавні суб’єкти мають велике значення для вирішення цієї проблеми, адже наркозалежні люди потребують допомоги.
The author noted that the interaction of the National Police of Ukraine with the state policy for the prevention and counteraction of drug addiction should be formed both on balanced approaches and clearly defined targets aimed at a significant reduction in non-medical drug use, and at the elimination of financial, organizational, technical, informational and others. prerequisites for the functioning of drug crime. Likewise, non-state actors are important in addressing this problem, because drug addicts need help.
Автором отмечено, что взаимодействие Национальной полиции Украины с государственной политикой по предотвращению и противодействию наркомании должно формироваться как на сбалансированных подходах и четко определенных целевых установках, направленных на существенное сокращение немедицинского употребления наркотиков, так и на устранение финансовых, организационных, технических, информационных и других. предпосылок функционирования наркопреступности. Так же и негосударственные субъекты имеют большое значение для решения этой проблемы, ведь наркозависимые люди нуждаются в помощи.
Опис
Агаєв, Р. Г. До питання щодо порядку взаємодії Національної поліції України з державними та недержавними суб’єктами у сфері наркотизму / Р. Г. Агаєв // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 6 груд. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Консультат. місія Європейського Союзу. – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 60-63.
Ключові слова
Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Україна. Ukraine. Украина, принципи взаємодії, принципы взаимодействия, principles of interaction, протидія наркотизму, противодействие наркотизму, counteraction to narcotics, незаконний обіг наркотичних засобів, незаконное обращение наркотических средств, drug trafficking, проблема наркозалежності, проблема наркозависимости, drug addiction problem, співробітництво правоохоронних органів, сотрудничество правоохранительных органов, law enforcement cooperation, недержавні суб’єкти, негосударственные субъекты, non-state actors, державні суб’єкти, государственные субъекты, state actors
Бібліографічний опис