Особливості зарубіжного досвіду в оцінці корупційних ризиків

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Особливості застосування антикорупційного законодавства: від розслідування до вироку суду : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 жовт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України ; Громад. спілка «Центр запобігання та протидії корупції» ; Громад. рада при МВС України. – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 182-183.
Анотація
Автор зазначив, що міжнародний досвід оцінки корупційних ризиків а також подальша розробка механізмів з мінімізації впливу корупційного ризику можуть стати необхідною передмовою для розробки українськими вченими й законодавцями вкрай потрібної на сьогодні єдиної національної методології управління корупційними ризиками в системі державного управління України.
The author noted that international experience in assessing corruption risks, as well as further development of mechanisms to minimize the impact of corruption risk, can become a necessary preface for the development by Ukrainian scientists and legislators of a unified national methodology for managing corruption risks in the public administration system of Ukraine that is urgently needed today.
Автор отметил, что международный опыт оценки коррупционных рисков, а также дальнейшая разработка механизмов по минимизации влияния коррупционного риска могут стать необходимым предисловием для разработки украинскими учеными и законодателями крайне нужной сегодня единой национальной методологии управления коррупционными рисками в системе государственного управления Украины.
Опис
Цвіркун, Н. Ю. Особливості зарубіжного досвіду в оцінці корупційних ризиків / Н. Ю. Цвіркун // Особливості застосування антикорупційного законодавства: від розслідування до вироку суду : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 жовт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України ; Громад. спілка «Центр запобігання та протидії корупції» ; Громад. рада при МВС України. – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 182-183.
Ключові слова
Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, overseas experience, міжнародний досвід, международный опыт, international experience, корупція, коррупция, corruption, боротьба з корупцією, борьба с коррупцией, fight against corruption, протидія корупції, противодействие коррупции, anti-corruption, Україна. Ukraine. Украина, євроінтеграція, евроинтеграция, European integration, міжнародні методології оцінки, международные методологии оценки, international assessment methodologies, корупційні ризики, коррупционные риски, corruption risks, оцінки корупційних ризиків, оценки коррупционных рисков, corruption risk assessment, корупційні ризики у системі державного управління, коррупционные риски в системе государственного управления, corruption risks in the public administration system, міжнародні антикорупційні стандарти, международные антикоррупционные стандарты, international anti-corruption standards
Бібліографічний опис