Historical retrospective of legal pluralism

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Visegrad journal on human rights. – 2021. – № 3. – P. 156-161
Анотація
Досліджено основні історичні етапи розвитку правового плюралізму у світі. Охарактеризовано особливості правового плюралізму у Давньому Римі, у середньовічній Європі, у Османській імперії, у колоніальний та постколоніальний період, у останнє десятиліття ХХ ст. Проаналізовано розвиток нормативної бази, що визначає статус корінних народів та етнічних меншин. Підкреслено, що накопичений протягом століть досвід дозволяє розробити оптимальну модель правового плюралізму в сучасних умовах.
The article is devoted to the study of the main historical stages of the development of legal pluralism in the world. The peculiarities of legal pluralism in Ancient Rome, in medieval Europe, in the Ottoman Empire, in the colonial and postcolonial period, in the last decade of the twentieth century are described. The development of the regulatory framework that determines the status of indigenous peoples and ethnic minorities is analyzed. It is concluded that the experience accumulated over the centuries allows to develop an optimal model of legal pluralism in modern conditions.
Исследованы основные исторические этапы развития правового плюрализма в мире. Охарактеризованы особенности правового плюрализма в Древнем Риме, в средневековой Европе, в Османской империи, в колониальный и постколониальный период, в последнее десятилетие ХХ ст. Проанализировано развитие нормативной базы, определяющей статус коренных народов и этнических меньшинств. Подчеркнуто, что накопленный на протяжении веков опыт позволяет разработать оптимальную модель правового плюрализма в современных условиях.
Опис
Lukontseva, Y. Historical retrospective of legal pluralism / Lukontseva Yuliia // Visegrad journal on human rights. – 2021. – № 3. – P. 156-161.
Ключові слова
Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Історія. History. История, історико-правовий аналіз, historical and legal analysis, историко-правовой анализ, правовий плюралізм, legal pluralism, правовой плюрализм, правовий партикуляризм, legal particularism, правовой партикуляризм, індихенізм, indigenousism, индихенизм, права корінних народів, rights of indigenous peoples, права коренных народов, історичні етапи, publikatsii u zarubizhnomu vydanni
Бібліографічний опис