Адміністративно-правові засади взаємодії патрульної служби МВС України зі структурними підрозділами МВС України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». – 2015. – Вип. 4. – С. 166-175.
Анотація
В статті проаналізовано позиції вчених щодо розуміння взаємодії структурних підрозділів МВС України та патрульної служби МВС України зокрема. У свою чергу, автором надано власну позицію щодо розуміння взаємодії патрульної служби МВС України зі структурним підрозділами МВС України щодо підтримання публічної безпеки і порядку в країні. На підставі нормативно-правових актів, які регламентують взаємодію патрульної служби МВС України зі структурним підрозділами запропоновано внести відповідні зміни до відомчого нормативного акту, в частині закріплення основних форм взаємодії патрульної служби МВС України.
The article analyzes the position of scientists in understanding the interaction of structural subdivisions of the Interior Ministry of Ukraine and patrol MIA of Ukraine in particular. In turn, given the author’s own position on the understanding of the interaction patrol Affairs of Ukraine with the structural units of the Interior Ministry of Ukraine on maintaining public security and order in the country. Based on the regulations that govern the interaction of patrol Affairs of Ukraine with the structural units proposed to amend the ministerial regulation, in terms of consolidating the basic forms of interaction patrol MIA of Ukraine.
В статье проанализированы позиции учёных о понимании взаимодействия структурных подразделений МВД Украины и патрульной службы МВД Украины в частности. В свою очередь, автором предоставлено свою позицию относительно понимания взаимодействия патрульной службы МВД Украины со структурным подразделениями МВД Украины по поддержанию общественной безопасности и порядка в стране. На основании нормативно-правовых актов, регламентирующих взаимодействие патрульной службы МВД Украины со структурным подразделениями предложено внести соответствующие изменения в ведомственный нормативный акт, в части закрепления основных форм взаимодействии патрульной службы МВД Украины.
Опис
Сердюк А.М. Адміністративно-правові засади взаємодії патрульної служби МВС України зі структурними підрозділами МВС України / Сердюк А. М. // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». – 2015. – Вип. 4. – С. 166-175.
Ключові слова
Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, поліція, патрульна поліція, взаємодія, партнерство, прозорість, рівень довіри, National police of Ukraine, patrol police, police, cooperation, partnership, transparency and trust, Национальная полиция Украины, патрульная полиция, взаимодействие, прозрачность, уровень доверия, полиция
Бібліографічний опис