Профілактика злочинності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. - 2014. - № 1. - С. 115-124
Анотація
У статті розглядається система профілактики злочинності як комплекс заходів правового, організаційного, ідеологічного характеру, спрямованих на виявлення та усунення причин та умов, які сприяють вчиненню правопорушень.
The article is devoted to the system of crime prevention as a complex of legal, organizational and ideological measures, aimed to identify and eliminate the reasons and conditions contributing to the commission of crimes.
В статье рассматривается система профилактики преступности как комплекс мероприятий правового, организационного, идеологического характера, направленная на выявления и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.
Опис
Бандурка, О. М. Профілактика злочинності / О. М. Бандурка // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. - 2014. - № 1. - С. 115-124.
Ключові слова
Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, профілактика злочинності, злочинність, правопорушення, правоохоронні органи, причини та умови злочинності, міліція, моніторинг, профилактика преступности, преступность, правонарушение, правоохранительные органы, причины и условия преступности, милиция, мониторинг, prevention of crime, crimes, offense, law enforcement agencies, reasons, monitoring, militia
Бібліографічний опис