Web-based protected geoinformation system of criminal analysis (RICAS) for analytical support for crimes investigation

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
4th International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T`2017) (Kharkiv, Ukraine, 10-13 oct. 2017). - Kharkiv, 2017. - P. 508-511
Анотація
У роботі розглянута проблема застосування веб-орієнтованих геоінформаційних інструментаріїв для підвищення ефективності інформаційно-аналітичної роботи в органах внутрішніх справ. Виконано огляд зарубіжних аналогів. В якості вирішення запропонована розроблена веб-орієнтована захищена геоінформаційна система кримінального аналізу - RICAS для аналітичного супроводу розслідування злочинів. Описано її призначення, функціональні можливості, особливості реалізації, переваги в порівнянні з існуючими аналогами та новизна.
This article is devoted to the problem of appliance of web-oriented geoinformation tools for improving the effectiveness of information-analitical work in the internal affairs. It has gone the overview of foreign automated information and analytical works. As a solution to the problems set forth proposed to use developed web-oriented protected geoinformation system of criminal analysis – RICAS for analytical support of crimes investigation. Its purpose, functionality, implementation features, benefits compared with existing analogues and novelty are described.
В работе рассмотрена проблема применения веб-ориентированных геоинформационных инструментариев для повышения эффективности информационно-аналитической работы в органах внутренних дел. Выполнен обзор зарубежных аналогов. В качестве решения предложена разработанная веб-ориентированная защищенная геоинформационная система криминального анализа – RICAS для аналитического сопровождения расследования преступлений. Описаны её назначение, функциональные возможности, особенности реализации, преимущества по сравнению с существующими аналогами и новизна.
Опис
Uzlov, D. Web-based protected geoinformation system of criminal analysis (RICAS) for analytical support for crimes investigation / Dmytro Uzlov, Volodymyr Strukov // 4th International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T`2017) (Kharkiv, Ukraine, 10-13 oct. 2017). - Kharkiv, 2017. - P. 508-511.
Ключові слова
geoinformation system, crime analysis, implicit connection, hidden patterns, unified display space, visual analysis, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, геоінформаційна система, кримінальний аналіз, неявні зв'язки, приховані закономірності, єдиний простір відображення, візуальний аналіз, геоинформационная система, криминальный анализ, неявные связи, скрытые закономерности, единое пространство отображения, визуальный анализ, RICAS, publikatsii u WoS
Бібліографічний опис