Загальнотеоретичні чинники диференціації системи процесуального права

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна: № 1151: Серія: Право. - 2015. - Вип. 19. - С. 21-25
Анотація
Статтю присвячено дослідженню чинників диференціації системи процесуального права, вивченню критеріїв, що лежать в основі розподілу права на галузі та інститути. На підставі теоретичного аналізу юридичної літератури визначені особливості прояву системи процесуального права. Визначено правовий (юридичний) режим процесуальних галузей права. Досліджено етапи вивчення такого режиму в науці.
The article investigates the factors of differentiation of procedural law, the study of the criteria that underlie the distribution rights for industry and institutions. Based on the theoretical analysis of legal literature identified particular manifestation of procedural law. Determine the legal (legal) regime of procedural areas of the law. We studied stages of study in the science of such a regime.
Статья посвящена исследованию факторов дифференциации системы процессуального права, изучению критериев, которые лежат в основе распределения права по отраслям и институтам. На основании теоретического анализа юридической литературы определены особенности проявления системы процессуального права. Определен правовой (юридический) режим процессуальных областей права. Исследованы этапы изучения такого режима в науке.
Опис
Слинько, Д. В. Загальнотеоретичні чинники диференціації системи процесуального права / Д. В. Слинько // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна: № 1151: Серія: Право. - 2015. - Вип. 19. - С. 21-25.
Ключові слова
Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, процесуальне право, матеріальне право, система права, галузь права, інститут права, предмет правового регулювання, метод правового регулювання, правовий режим, правові засоби, юридичний процес, процессуальное право, материальное право, отрасль права, институт права, предмет правового регулирования, метод правового регулирования, правовой режим, правовые способы, юридический процесс, procedural law, substantive law, legal system, branch of law, institute of law, subject of legal regulation, method of legal regulation, legal regime, legal methods, legal process
Бібліографічний опис