Links between domestic violence and animal abuse: international experience

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Порівняльно-аналітичне право. – 2019. – № 2. – С. 130-133
Анотація
Статтю присвячено проблемі взаємозв’язку домашнього насильства та жорстокого поводження з тваринами. Особливу увагу приділено аналізу психологічних зв’язків та особливостей взаємодії агресора, потерпілої особи та тварини. Аналіз зосереджується на дослідженнях зарубіжних учених щодо невиконання батьками обов’язків стосовно виховання дитини, жорстокого поводження з дітьми та їхніх зв’язків із жорстоким поводженням із тваринами. Також детально проаналізовано не лише наслідки домашнього насильства для родини в першому поколінні, а й наслідки тривалого домашнього насильства, що передаються вже наступному поколінню як усталена модель поведінки. Під час аналізу цих правопорушень спеціальна увага приділяється жорстокому поводженню з тваринами як важливому індикатору не тільки існування домашнього насильства, а й свідчення щодо маргінальних нахилів правопорушника. У статті автор наводить визначення терміна «жорстоке поводження з тваринами», який він розуміє як знущання над тваринами, у тому числі безпритульними, що спричинило мучення, завдало їм фізичного страждання, тілесні ушкодження, каліцтво або призвело до загибелі, нацьковування тварин одна на одну та на інших тварин, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, залишення домашніх і сільськогосподарських тварин напризволяще, а також порушення правил утримання тварин. У статті наводяться результати досліджень британських учених про існування зв’язку між домашнім насильством та жорстоким поводженням із тваринами. Окремо аналізується низка історичних подій, що передували виявленню цього взаємозв’язку. Зазначено, що в 1822 р. у Великій Британії було прийнято Закон Мартіна, який уперше передбачав благополуччя тварин та забороняв жорстоке й неправильне поводження з тваринами. Організації, схожі на Британське королівське товариство з попередження жорстокого поводження з тваринами, були створені в 1865 р. в США та в 1869 р. в Канаді. Зусилля, спрямовані на захист прав дітей, отримали розвиток лише як результат роботи руху щодо гуманного поводження з тваринами.
The article is devoted to the problem of the relationship between domestic violence and animal abuse. Particular attention is paid to the analysis of psychological interactions and peculiarities of the interaction between the aggressor, victim and animal. The analysis focuses on studies by international scholars on the failure of parents to take responsibility for child upbringing, child abuse and their links to animal abuse. Also, the consequences of domestic violence not only for the frst-generation family, but also the consequences of prolonged domestic violence, which are already passed on to the next generation as an established pattern of behaviour, are analysed in detail. By analysing the identifed offences, special attention is paid to animal abuse as an important indicator of not only the existence of domestic violence, but also the tendencies of the offender. In the article, the author defnes the essence of the term “animal abuse”, namely, it is mistreatment of animals, including homeless animals, which can include torture, physical suffering, injuries, death, and inoculation of animals, committed with malicious or negligent motives, the abandonment of domestic and farm animals to their fate, including violations of animal retention rules. The article presents the results of studies by British scholars on the existence of a link between domestic violence and ill-treatment of animals. Separately analysed a series of historical events preceding the identifcation of the relationship. In 1822, the United Kingdom adopted the Martin Act, which frst provided for the welfare of animals, and forbade cruel and inappropriate handling of animals. Organisations similar to the British Royal Society for the Prevention of Ill-Conservation with Animals were created in 1865 in the United States, and in 1869 in Canada. Efforts have been made to protect the rights of children, which have only developed as a result of the work on humane treatment of animals.
Статья посвящена проблеме взаимосвязи домашнего насилия и жестокого обращения с животными. Особое внимание уделено анализу психологических связей и особенностей взаимодействия агрессора, потерпевшего и животного. Анализ сосредоточивается на исследованиях зарубежных ученых относительно невыполнения родителями обязанностей по воспитанию ребенка, жестокого обращения с детьми и их связей с жестоким обращением с животными. Также детально проанализированы не только последствия домашнего насилия для семьи в первом поколении, но и последствия длительного домашнего насилия, которые передаются уже следующему поколению как устоявшаяся модель поведения. При анализе этих правонарушений специальное внимание уделяется жестокому обращению с животными как важном индикатору не только существование домашнего насилия, но и свидетельству о маргинальных отклонений правонарушителя.
Опис
Kachynska M. O. Links between domestic violence and animal abuse: international experience [Електронний ресурс] / Kachynska M. O. // Порівняльно-аналітичне право. – 2019. – № 2. – С. 130-133. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/2_2019/35.pdf.
Ключові слова
Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, насильство в родині, насильство в сім`ї, злочини над тваринами, насильство над дітьми, зарубіжний досвід, латентність насильства в родині, латентність правопорушень над тваринами, превенція, діти, тварини, насилие в семье, дети, животные, преступления над животными, насилие над детьми, зарубежный опыт, латентность насилия в семье, латентность правонарушений над животными, превенция, domestic violence, animal abuse, child abuse, violence against child, international experience, latency of domestic violence, latency of animal abuse, prevention, animals
Бібліографічний опис