Корупційні механізми перешкоджання законній діяльності політичних партій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.­практ. конф. (м. Харків, 31 берез. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 191-192

Анотація

Розглянуто специфіку корупційних злочинів у механізмі перешкоджання законній діяльності політичних партій. Зазначено, що вони можуть мати різний характер, який повинно враховуватись при розробці та реалізації заходів запобігання.
The specifics of corruption crimes in the mechanism of obstructing the legal activity of political parties are considered. It is noted that they can have a different nature, which should be taken into account when developing and implementing prevention measures.
Рассмотрена специфика коррупционных преступлений в механизме препятствования законной деятельности политических партий. Отмечено, что они могут носить разный характер, который должен учитываться при разработке и реализации мер предотвращения.

Опис

Фоменко, М. В. Корупційні механізми перешкоджання законній діяльності політичних партій / Марина Василівна Фоменко // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.­практ. конф. (м. Харків, 31 берез. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун­-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 191-192.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, корупційні злочини, corruption crimes, коррупционные преступления, перешкоджання законній діяльності політичних партій, obstructing the legal activity of political parties, препятствование законной деятельности политических партий, корупційний механізм, corruption mechanism, коррупционный механизм

Бібліографічний опис