Право на індивідуальність

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 499-502
Abstract
Відзначено, що індивідуальність – це немайнове благо фізичної особи, яке являє собою сукупність психічних властивостей, характерних рис і досвіду кожної особистості, що відрізняють її від інших індивідуумів. Людина-це неповторність, унікальна особистість несхожа на інших. Із своєю особливою зовнішністю, будовою тіла, захопленнями, смаками, світоглядом, здібностями, мріями, цілями, проблемами, недоліками, помилками і страхами. Абсолютно кожен є особливим.
It is noted that individuality is a non-property benefit of a natural person, which is a set of mental properties, characteristic features and experiences of each individual that distinguish it from other individuals. A person is unique, a unique personality unlike others. With his special appearance, body structure, hobbies, tastes, outlook, abilities, dreams, goals, problems, shortcomings, mistakes and fears. Absolutely everyone is special.
Отмечено, что индивидуальность – это неимущественное благо физического лица, представляющее собой совокупность психических свойств, характерных черт и опыта каждой личности, отличающих ее от других индивидуумов. Человек это неповторимость, уникальная личность непохожа на других. Со своей особой внешностью, телосложением, увлечениями, вкусами, мировоззрением, способностями, мечтами, целями, проблемами, недостатками, ошибками и страхами. Абсолютно каждый является особенным.
Description
Keywords
індивідуальність, individuality, индивидуальность, право на індивідуальність, right to individuality, право на индивидуальность, особливості фізичної особи, features of a natural person, особенности физического лица
Citation
Соловйова, В. І. Право на індивідуальність / Вікторія Ігорівна Соловйова // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 499-502.