Кримінальний радикалізм серед ув’язнених як об’єкт кримінологічного аналізу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Правові виклики сучасності: матеріали Круг. столу ( м. Харків, 20 груд. 2022 р.). – Харків, 2022. – С. 133-137

Анотація

Відмічено, що природа радикалізму принципово не залежить від обстановки, соціального контексту, виявляє зв’язки з низкою констант антропологічного штибу. Тож закономірно, що у кримінальному радикалізмі в кримінально-виконавчих установах має бути відображене все багатоманіття феномену радикалізму як такого. І їх потрібно враховувати, аби розроблювані кримінально-превентивні заходи не були профанацією, не мали характеру трюїзму, володіли реальною здатністю запобігати суспільно небезпечним проявам неприборканої енергетики радикальних соціальних перетворень.
It is noted that the nature of radicalism is fundamentally independent from the situation, social context, reveals connections with a number of constants anthropological aspect. So it is natural that in criminal radicalism all diversity should be reflected in penal institutions phenomenon of radicalism as such. And they need to be taken into account in order to the developed criminal preventive measures were not profanation, no had the character of truism, possessed a real ability to prevent social a dangerous manifestation of the unbridled energy of radical social forces transformations.
Отмечено, что природа радикализма принципиально не зависит от обстановки, социального контекста, выявляет связи с рядом констант антропологического толка. Поэтому закономерно, что в криминальном радикализме в уголовно-исполнительных учреждениях должно быть отражено все многообразие феномена радикализма как такового. И их нужно учитывать, чтобы разрабатываемые уголовно-превентивные мероприятия не были профанацией, не имели характер трюизма, обладали реальной способностью предотвращать общественно опасные проявления неукротимой энергетики радикальных социальных преобразований.

Опис

Данильченко, П. Ю. Кримінальний радикалізм серед ув’язнених як об’єкт кримінологічного аналізу / Данильченко Павло Юрійович // Правові виклики сучасності: матеріали Круг. столу ( м. Харків, 20 груд. 2022 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. біотехнолог. ун-т, Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 133-137.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, кримінальний радикалізм, criminal radicalism, криминальный радикализм, кримінологічний аналіз, criminological analysis, криминологический анализ, кримінально-виконавчі установи, criminal enforcement institutions, уголовно-исполнительные учреждения, ув’язнені, prisoners, заключенные

Бібліографічний опис