Деякі аспекти участі захисника у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 172-174

Анотація

Розглянуто особливий порядок кримінального провадження щодо неповнолітніх, обумовлений передусім особливостями суб’єкта кримінального правопорушення, оскільки фізичний, розумовий і психічний розвиток неповнолітніх унеможливлює їх спроможність повною мірою самостійно захищати свої права та законні інтереси у кримінальному провадженні. Зазначено, що порушення права неповнолітнього на захист є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону і тягне за собою скасування судового рішення.
The special procedure of criminal proceedings against minors is considered, due primarily to the peculiarities of the subject of the criminal offense, since the physical, mental and mental development of minors makes it impossible for them to fully independently defend their rights and legitimate interests in criminal proceedings. It is noted that the violation of the minor's right to defense is a significant violation of the requirements of the criminal procedural law and entails the annulment of the court decision.
Рассмотрен особый порядок уголовного производства в отношении несовершеннолетних, который обусловлен прежде всего особенностями субъекта уголовного правонарушения, поскольку физическое, умственное и психическое развитие несовершеннолетних делает невозможным их способность в полной мере самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном производстве. Отмечено, что нарушение права несовершеннолетнего на защиту является существенным нарушением требований уголовного процессуального закона и влечет отмену судебного решения.

Опис

Федосова, О. В. Деякі аспекти участі захисника у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх / О. В. Федосова // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.) / МВС України, Сум. філія Харків. нац. ун-ту внутр. справ. – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 172-174.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, кримінальне провадження, criminal proceedings, уголовное производство, неповнолітні, minors, несовершеннолетние, захисник, defender, защитник

Бібліографічний опис