Патентна охорона лікарських засобів, які створені на основі комбінаторних технологій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Запорізького національного університету. Сер.: Юрид. науки. – 2011. – № 4, ч. 2. – С. 86-90

Анотація

Розглянуто особливість патентно-правової охорони лікарських засобів, які створені на основі комбінаторних технологій. Специфіка розробки та перевірки їх ефективності збігається з дослідницькою системою патентування та перевіркою об’єкта патентування за критеріями охороноспроможності. Наголошено, що доклінічні та клінічні дослідження лікарських засобів збігаються за змістом із дослідженням їх на новизну та використання. Дублювання таких досліджень слід виключити.
The peculiarity of patent legal protection of medicinal products created on the basis of combinatorial technologies is considered. The specifics of the development and verification of their effectiveness coincide with the research system of patenting and the verification of the object of patenting according to the criteria of security. It is emphasized that preclinical and clinical research of medicinal products coincides in content with research on their novelty and use. Duplication of such studies should be excluded.
Рассмотрена особенность патентно-правовой охраны лекарственных средств, созданных на основе комбинаторных технологий. Специфика разработки и проверки их эффективности совпадает с исследовательской системой патентования и проверкой объекта патентования по критериям охраны. Отмечено, что доклинические и клинические исследования лекарственных средств совпадают по содержанию с исследованием их новизны и использования. Дублирование таких исследований следует исключить.

Опис

Комаров, В. А. Патентна охорона лікарських засобів, які створені на основі комбінаторних технологій / Комаров В. А. // Вісник Запорізького національного університету. Сер.: Юрид. науки. – 2011. – № 4, ч. 2. – С. 86-90.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, патентно-правова охорона, patent protection, патентно-правовая охрана, патентування, patenting, патентование, лікарські засоби, medicines, лекарственные препараты, комбінаторні технології, combinatorial technologies, комбинаторные технологии, дослідницька та відстрочена система патентування

Бібліографічний опис