Інститут поліції: демократичний ракурс

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.). - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 520-522.

Анотація

Зазначено, що важливою умовою реформування поліції на демократичних засадах у країнах, що звільнилися від авторитарних режимів є вирішення комплексу питань, пов’язаних з постійною адаптацією поліцейських структур до соціальних процесів, що відбуваються у конкретних умовах місця і часу. Проблема адаптації у сфері поліцейської діяльності є багатоаспектною. Історія та сучасний стан поліції різних країн світу показує, що вона є надійним силовим гарантом існування будь-якої держави. Поліція здійснює стримуючий вплив на зростання кримінальних явищ та нейтралізує позаправові політичні акції, дозволяє підтримувати на належному рівні громадський порядок та внутрішню безпеку держави. При ускладнені внутрішньополітичного та економічного становища країни роль поліції невпинно зростає та посилюється. Отмечено, что важным условием реформирования полиции на демократических началах в освободившихся от авторитарных режимов является решение комплекса вопросов, связанных с постоянной адаптацией полицейских структур к социальным процессам, происходящим в конкретных условиях места и времени. Проблема адаптации в сфере полицейской деятельности многоаспектна. История и современное состояние полиции разных стран мира показывает, что она является надежным силовым гарантом существования любого государства. Полиция оказывает сдерживающее влияние на рост криминальных явлений и нейтрализует внеправовые политические акции, позволяет поддерживать на должном уровне общественный порядок и внутреннюю безопасность государства. При усложнении внутриполитического и экономического положения страны роль полиции постоянно растет и усиливается. It is noted that an important condition for reforming the police on a democratic basis in those freed from authoritarian regimes is the solution of a set of issues related to the constant adaptation of police structures to social processes taking place in specific conditions of place and time. The problem of adaptation in the field of policing is multifaceted. The history and current state of the police in different countries of the world shows that it is a reliable force guarantor of the existence of any state. The police has a deterrent effect on the growth of criminal phenomena and neutralizes extra-legal political actions, allows maintaining public order and the internal security of the state at the proper level. With the complication of the domestic political and economic situation in the country, the role of the police is constantly growing and strengthening.

Опис

Холод Ю. А. Інститут поліції: демократичний ракурс / Ю. А. Холод / Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.) / редкол.: Д. В. Швець (голова), О. М. Бандурка, С. М. Гусаров та ін.; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 520-522.

Ключові слова

Теорія держави і права. The theory of state and law. Теория государства и права, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, інститут поліції, институт полиции, police institute, демократична поліція, демократическая полиция, democratic police, демократичне суспільство, демократическое общество, democratic society, історичні витоки поліції, исторические истоки полиции, historical origins of the police, реформування поліції, реформирование полиции, police reform, адаптація функцій поліції, адаптация функций полиции, adaptation of police functions, адаптація структури поліції, адаптация структуры полиции, adaptation of the police structure, сучасний стан поліції різних країн світу, современное состояние полиции разных стран мира, current state of the police around the world

Бібліографічний опис