Особливості застосування умовно-дострокового звільнення за корупційні злочини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.­практ. конф. (м. Харків, 31 берез. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 84-85

Анотація

З'ясовано, що з метою покращення ефективності протидії корупції, був прийнятий Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України», яким внесені зміни до Кримінального кодексу України, що обмежують застосування умовно-­дострокового звільнення від відбування покарання. Розглянуто особливості застосування умовно-дострокового звільнення за корупційні злочини. Наголошено, що застосування будь-­яких обмежень умовно-­дострокового звільнення від відбування покарання негативно вплине на правовий статус засудженого, його прагнення до виправлення та ресоціалізації.
It was found that in order to improve the effectiveness of anti-corruption, the Law of Ukraine "On the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine" was adopted, which amended the Criminal Code of Ukraine, limiting the use of parole from serving a sentence. The peculiarities of the application of parole for corruption crimes are considered. It is emphasized that the application of any restrictions on parole from serving the sentence will negatively affect the legal status of the convict, his desire for correction and resocialization.
Установлено, что с целью улучшения эффективности противодействия коррупции, был принят Закон Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», которым внесены изменения в Уголовный кодекс Украины, ограничивающие применение условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Рассмотрены особенности применения условно-досрочного увольнения за коррупционные преступления. Отмечено, что применение каких-либо ограничений условно-досрочного освобождения от отбывания наказания окажет негативное влияние на правовой статус осужденного, его стремление к исправлению и

Опис

Казначеєва, Д. В. Особливості застосування умовно-дострокового звільнення за корупційні злочини / Дар’я Володимирівна Казначеєва // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.­практ. конф. (м. Харків, 31 берез. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун­-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 84-85.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, умовно-дострокове звільнення, grant of parole, условно-досрочное освобождение, корупційні злочини, corruption crimes, коррупционные преступления, законодавство, legislation, законодательство

Бібліографічний опис