Щодо правового регулювання шлюбно-сімейних відносин: ретроспективний аналіз

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Наше право. - 2017. - № 2. - С. 232-237

Анотація

Висвітлено проблеми правового регулювання шлюбно-сімейних відносин, а також зроблено ретроспективний аналіз. Доведено, що соціальні зв’язки людей, врегульовані нормами права, є правовідносинами. Залежно від специфіки відносин в суспільстві, правовідносини регулюються різними галузями права, зокрема регулюванню шлюбносімейних правовідносин присвячено сімейне право. Зауважено, що не всі відносини між суб’єктами є правовідносинами, адже через свої особливості багато з них в принципі не можуть регулюватися правом, особливо це характерно для сімейних відносин. Шлюбно-сімейні правовідносини становлять лише частину відносин, що виникають у сім’ї. Деякі сімейні відносини завжди є правовідносинами, а інші можуть бути правовідносинами або фактичними відносинами.
The scientific article is devoted to the legal regulation of marriage-family relations. This is necessary to regulate the life of society as a whole and individual subjects. If in the ancient world the norms and rules were a small number, then currently there are legal systems of states. The state with the help of the right to arrange different spheres of life of society. It is proved that social ties of people settled by law are legal relations. Depending on the specifics of relations in society, legal relations are regulated by various branches of law, in particular, the regulation of marriage-family legal relations is devoted to the family law. At the same time, it should be noted that not all relations between the subjects are legal relations, because through its features, many of them can not be regulated in principle, especially it is characteristic of family relations. Marriagefamily relationships are only part of relations that arise in the family. Some family relationships are always legal relationships, while others may be legal relationships or actual relationships.
Освещены проблемы правового регулирования брачно-семейных отношений, а также сделан ретроспективный анализ. Доказано, что социальные связи людей, урегулированные нормами права, являются правоотношениями. В зависимости от специфики отношений в обществе, правоотношения регулируются разными отраслями права, в частности регулированию брачно-семейных правоотношений посвящено семейное право. Замечено, что не все отношения между субъектами являются правоотношениями, ведь из-за своих особенностей многие из них в принципе, не могут регулироваться правом, особенно это характерно для семейных отношений. Брачно-семейные правоотношения составляют лишь часть возникающих в семье отношений. Некоторые семейные отношения всегда являются правоотношениями, другие могут быть правоотношениями или фактическими отношениями.

Опис

Ключові слова

шлюб, шлюбно-сімейні відносини, правове регулювання, ретроспективний аналіз, marriage, marital and family relations, legal regulation, retrospective analysis, брак, брачно-семейные отношения, правовое регулирование, ретроспективный анализ

Бібліографічний опис

Шевченко, Д. А. Щодо правового регулювання шлюбно-сімейних відносин: ретроспективний аналіз / Шевченко Дмитро Анатолійович // Наше право. - 2017. - № 2. - С. 232-237.