Правове регулювання праці моряків по українському і міжнародному законодавству : автореферат дисертації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

Досліджено сутність та особливості правового регулювання праці моряків за українським і міжнародним законодавством, а також опрацювано напрями вдосконалення відповідного нормативно-правового регулювання. З’ясовано поняття «моряк» та охарактеризовано основні елементи його статусу. Окреслено професійно-кваліфікаційні якості моряків та правові вимоги до них. Встановлено вимоги до фізичної підготовки та стану здоров’я моряків. Розкрито правові чинники регулювання працевлаштування моряків. Визначено види та особливості трудових договорів моряків. З’ясовано особливості робочого часу та часу відпочинку моряків та охарактеризовано їх правове регулювання. Встановлено сутність оплати праці моряків та узагальнено її особливості. Надано характеристику правовим аспектам регулювання оплати праці моряків та окреслено її визначення в колективному та трудовому договорі. Розкрито сутність міжнародно-трудових правовідносин та норм, що регулюють працю моряків. Охарактеризовано нормативно-правові чинники репатріації моряків. Встановлено сутність та зміст правового механізму формування соціального забезпечення моряків. Надано характеристику правовим гарантіям трудових та соціальних прав моряків як фактору підвищення ефективності їхньої діяльності.
Theoretical generalization and a new scientific task solution, which is to define the nature and features of seafarers’ labor in accordance with Ukrainian and international legislation have been shown in the thesis, as well as directions for improvement of the relevant regulation have been developed. The concept of seafarer has been revealed and the main elements of its status have been described. Professional and qualification qualities of seafarers and legal requirements to them have been determined. Requirements to seafarers’ physical training and health conditions have been identified. Legal factors governing seafarers’ employment have been explained. The types and peculiarities of seafarers’ labor agreements have been defined. The peculiarities of seafarers’ working hours, leisure time and their legal regulation have been found. The essence of payment for seafarers’ work has been established and its peculiarities have been summarized. The legal aspects of regulation of payment for seafarers’ work have been described and defined in collective and employment agreements. A seafarer has been defined as a subject of international labor law. The essence of international labor legal relations and standards governing seafarers’ labor has been revealed. The legal and regulatory factors for seafarers’ repatriation have been described. Peculiarities of legal categories governing the payment for seafarers’ labor have been defined. The nature and content of legal mechanism for the establishment of seafarers’ social security have been identified. The legal guarantees of the labor and social rights of seafarers as a factor of improvement of their performance have been given.
Исследованы сущность и особенности правового регулирования труда моряков по украинскому и международному законодательству, а также проработаны направления усовершенствования соответствующего нормативно-правового регулирования. Выяснено понятие «моряк» и охарактеризованы основные элементы его статуса. Обозначены профессионально-квалификационные качества моряков и правовые требования к ним. Установлены требования к физической подготовке и состоянию здоровья моряков. Раскрыты правовые факторы регулирования трудоустройства моряков. Определены виды и особенности трудовых договоров моряков. Выяснены особенности рабочего времени и времени отдыха моряков и охарактеризованы их правовое регулирование. Установлена ​​сущность оплаты труда моряков и обобщены его особенности. Дана характеристика правовым аспектам регулирования оплаты труда моряков и определена ее определение в коллективном и трудовом договоре. Раскрыта сущность международно-трудовых правоотношений и норм, регулирующих труд моряков. Охарактеризованы нормативно правовые факторы репатриации моряков. Установлены сущность и содержание правового механизма формирования социального обеспечения моряков. Дана характеристика правовым гарантиям трудовых и социальных прав моряков как фактора повышения эффективности их деятельности.

Опис

Підпала, І. В. Правове регулювання праці моряків по українському і міжнародному законодавству : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Підпала Ірина Валентинівна; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2021. - 33 с.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Автореферати дисертацій. Abstracts of Theses. Авторефераты диссертаций, 12.00.05, Україна. Ukraine. Украина, трудові правовідносини, labor legal relations, трудовые правоотношения, моряк, sailor, правове регулювання, legal regulation, правовое регулирование, трудовий договір, employment contract, трудовой договор, професійно-кваліфікаційні якості, professional qualifications, профессионально-квалификационные качества, оплата праці, payment for work, оплата труда, законодавство, legislation, законодательство, соціальне забезпечення, social welfare, социальное обеспечение, правові гарантії, legal guarantees, правовые гарантии, суб’єкт міжнародного трудового права, subject of international labor law, субъект международного трудового права

Бібліографічний опис