Аналіз загроз та небезпек, що можуть виникнути під час несення служби із забезпечення публічного порядку та безпеки у сховищах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. –  С. 543-546

Анотація

Проаналізовано досвід роботи професій, які працюють із людьми довгий період часу в умовах закритих або ізольованих об’єктів, з метою визначення кола необхідних знань, вмінь та навичок, які потрібно запровадити для підготовки поліцейських. Визначено коло загроз та небезпек, що виникають під час несення служби із забезпечення публічного порядку та безпеки у сховищах.
The work experience of professions that work with people for a long period of time in conditions of closed or isolated facilities was analyzed in order to determine the range of necessary knowledge, abilities and skills that should be introduced for the training of police officers. The range of threats and dangers arising during the performance of public order and security services in storage facilities is defined.
Проанализирован опыт работы профессий, которые работают с людьми долгое время в условиях закрытых или изолированных объектов, с целью определения круга необходимых знаний, умений и навыков, которые нужно ввести для подготовки полицейских. Определен круг угроз и опасностей, возникающих при несении службы по обеспечению публичного порядка и безопасности в убежищах.

Опис

Ключові слова

Національна поліція України, National Police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, police, полиция, підготовка поліцейських, training of police officers, подготовка полицейских, забезпечення публічного порядку та безпеки, ensuring public order and security, обеспечение публичного порядка и безопасности, сховище, refuge, убежище

Бібліографічний опис

Фроленкова, П. М. Аналіз загроз та небезпек, що можуть виникнути під час несення служби із забезпечення публічного порядку та безпеки у сховищах / Поліна Миколаївна Фроленкова // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 543-546.