Правове регулювання охорони праці на підприємствах зі шкідливими умовами праці: порівняльно-правовий аспект : дисертація

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків

Анотація

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, яке полягає у тому, щоб з’ясувати сутність та особливості правового регулювання охорони праці на підприємствах зі шкідливими умовами праці, а також спираючись на позитивний вітчизняний та зарубіжний досвід встановити напрямки удосконалення організаційних та правових засад охорони праці на вказаних підприємствах. Аргументовано, що вся глибина інституту охорони праці на підприємствах зі шкідливими умовами праці проявляється у «тріумвіраті» наступних аспектів: його сутності, змісту та особливостях. При цьому визначено, що сутність охорони праці в організаціях де працю поєднано із шкідливими умовами складають три групи правовідносин, а саме: відносини які виникають в рамках укладення трудового договору, надання працівникам пільг за шкідливі умови праці на підприємстві, а також відносини в сфері матеріально-технічного забезпечення працівників.
The dissertation provides a theoretical generalization and a new solution to the scientific problem, which is to clarify the nature and features of the legal regulation of labor protection in enterprises with harmful working conditions, as well as based on positive domestic and foreign experience to establish ways to improve the organizational and legal framework of labor protection in these enterprises. It is argued that the whole depth of the institute of labor protection in enterprises with harmful working conditions is manifested in the "triumvirate" of the following aspects: its essence, content and features. With It is determined that the essence of labor protection in organizations where work is combined with harmful conditions are three groups of legal relations, namely: relations arising under the employment contract, providing benefits to employees for harmful working conditions at the enterprise, as well as relations in logistics employees.
В диссертации приведено теоретическое обобщение и новое решение научной задачи, которое заключается в том, чтобы выяснить сущность и особенности правового регулирования охраны труда на предприятиях с вредными условиями труда, а также опираясь на положительный отечественный и зарубежный опыт установить направления совершенствования организационных и правовых основ охраны труда на указанных предприятиях. Аргументировано, что вся глубина института охраны труда на предприятиях с вредными условиями труда проявляется в «триумвирате» следующих аспектов: его сущности, содержания и особенностях. при этом определено, что сущность охраны труда в организациях, где труд сопряжен с вредными условиями составляют три группы правоотношений, а именно: отношения возникающие в рамках заключения трудового договора, предоставления работникам льгот за вредные условия труда на предприятии, а также отношения в сфере материально-технического обеспечения работников.

Опис

Давиденко, А. О. Правове регулювання охорони праці на підприємствах зі шкідливими умовами праці: порівняльно-правовий аспект : дис. ... д-ра філос.: 081, 08 / Андрій Олександрович Давиденко; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2020. - 216 с.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Дисертації. Theses. Диссертации, Україна. Ukraine. Украина, 081 Право, праця, труд, labor, правове регулювання, правовое регулирование, legal regulation, охорона праці, охрана труда, occupational safety, підприємства, предприятия, enterprises, шкідливі умови праці, вредные условия труда, harmful working conditions, законодавство, законодательство, legislation, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience, міжнародні стандарти, международные стандарты, international standards, трудові правовідносини, трудовые правоотношения, labor legal relations, принципи, принципы, principles

Бібліографічний опис