Професійна етика майбутнього поліцейського

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р. – Харків, 2016. – С. 219-222

Анотація

Автор розкриває проблемні питання виховання професійної етики майбутнього поліцейського.
The author reveals the problematic issues of educating the professional ethics of the future police officer.
Автор раскрывает проблемные вопросы воспитания профессиональной этики будущего полицейского.

Опис

Найда, В. О. Професійна етика майбутнього поліцейського / Найда В. О. // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р.) / МВС України, МОН України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 219-222.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліцейський, професійна етика, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, police officers, professional ethics, майбутні правоохоронці, полицейский, профессиональная этика

Бібліографічний опис