Аналіз закономірностей функціонування тіньової економіки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016.– С. 438-441

Анотація

Наголошено, що обмеження масштабів поширення тіньової економіки, як наслідок, процесу зростання тіньового капіталу, може відбутися тільки за умов гармонізації суспільних відносин на основі усунення суперечностей і недоліків існуючої економічної системи, які порушують паритетність розвитку окремих сфер і сегментів ринку, зачіпають інтереси окремих суб’єктів.
It is emphasized that limiting the scale of the spread of the shadow economy, as a result of the process of the growth of shadow capital, can only take place under the conditions of harmonization of social relations based on the elimination of contradictions and shortcomings of the existing economic system, which violate the parity of development of certain spheres and segments of the market, affect the interests of certain subjects.
Отмечено, что ограничение масштабов распространения теневой экономики, и как следствие, процесса роста теневого капитала может произойти только в условиях гармонизации общественных отношений на основе устранения противоречий и недостатков существующей экономической системы, которые нарушают паритетность развития отдельных сфер и сегментов рынка, затрагивают интересы отдельных субъектов.

Опис

Маковоз, О. С. Аналіз закономірностей функціонування тіньової економіки / Оксана Сергіївна Маковоз // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 438-441.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, тіньова економіка, shadow economy, теневая экономика, національна економіка, national economy, национальная экономика, протидія, counteraction, противодействие

Бібліографічний опис