Забезпечення процесуальних гарантій прав, свобод та законних інтересів особи при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. - 2014. - № 11, т. 2. - С. 146-148

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням забезпечення процесуальних гарантій прав, свобод та законних інтересів особи при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні. Зазначено, що незважаючи на винятковість та суворість тримання під вартою, застосування цього виду запобіжного заходу у кримінальному проваджені залишається на досить високому рівні, що й обумовлює пильну увагу науковців щодо дотримання процесуальних гарантій прав особи при його обранні.
Article is devoted to the relevance of the procedural guarantees of the rights, freedoms and legitimate interests of the individual in the application of preventive measures in the form of detention in criminal proceedings. It is noted that, despite the exclusiveness sand severity of detention, the use of this type of preventive measure in criminal proceedings is quite high, which causes the attention of scientist’s regarding compliance with the procedural guarantees of individual rights in the election.
Статья посвящена актуальным вопросам обеспечения процессуальных гарантий прав, свобод и законных интересов личности при применении меры пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве. Отмечено, что, несмотря на исключительность и строгость содержания под стражей, применение этого вида меры пресечения в уголовном производстве остается на достаточно высоком уровне, что и обусловливает пристальное внимание ученых по соблюдению процессуальных гарантий прав личности при его избрании.

Опис

Ключові слова

процесуальні гарантії, запобіжні заходи, тримання під вартою, права, свободи та законні інтереси, procedural guarantees, preventive measures, custody, rights, freedoms and legitimate interests, процессуальные гарантии, меры пресечения, содержание под стражей, права, свободы и законные интересы

Бібліографічний опис

Даль, А. Л. Забезпечення процесуальних гарантій прав, свобод та законних інтересів особи при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою / Даль А. Л. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. - 2014. - № 11, т. 2. - С. 146-148.