Дозвільна діяльність органів публічної адміністрації в Україні: адміністративно-правові засади : дисертація

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми щодо визначення сутності дозвільної діяльності органів публічної адміністрації, доведення її публічно-правової природи, розкриття особливостей в окремих сферах суспільних відносин, пов’язаних із забезпеченням економічної, екологічної та громадської безпеки. Особливу увагу приділено розкриттю процедур дозвільної діяльності органів публічної адміністрації у вищенаведених сферах.
Theoretical generalization and new solution of scientific problem associated with the determining the essence of licensing activity of public administration agencies, proving its public and legal nature, revealing the peculiarities in some fields of public relations connected to guaranteeing economic, ecological and public safety are realized in the thesis. Particular attention is paid to the disclosure of licensing procedures of public administration agencies’ activity in the mentioned areas.
В диссертации осуществлены теоретическое обобщение и новое решение научной проблемы, связанной с формированием концепции разрешительной деятельности органов публичной администрации в Украине.

Опис

Джафарова О.В. Дозвільна діяльність органів публічної адміністрації в Україні: адміністративно-правові засади : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Джафарова Олена В’ячеславівна; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2015. - 572 с.

Ключові слова

дозвільна діяльність, разрешительная деятельность, licensing activities, public administration agencies, principles, licensing service, license, permit, certification, standardization, environmental security, economic security, public safety, powers, public and service activities., Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, 12.00.07, Дисертації. Theses. Диссертации, органы публичной администрации, принципы, разрешительная услуга, лицензия, разрешение, сертификация, стандартизация, экологическая безопасность, экономическая безопасность, общественная безопасность, полномочия, публично-сервисная деятельность, органи публічної адміністрації, дозвільна послуга, ліцензія, дозвіл, сертифікація, стандартизація, екологічна безпека, економічна безпека, громадська безпека, повноваження, публічно-сервісна діяльність, , , , , , , , , , , , ,

Бібліографічний опис