Критерії ефективності забезпечення публічної безпеки в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 66 - 67.

Анотація

В статті зазначено, що для досягнення ефективності забезпечення публічної безпеки в Україні необхідним є комплексне визначення категорій за якими буде встановлюватись ефективність забезпечення публічної безпеки в Україні. Зважаючи на відсутність єдиного погляду та нормативного закріплення критеріїв, зазначена система може бути врахована та взята за основу для подальшого законодавчого врегулювання даного питання. В статье отмечено, что для достижения эффективности обеспечения публичной безопасности в Украине необходимо комплексное определение категорий, по которым будет устанавливаться эффективность обеспечения публичной безопасности в Украине. Ввиду отсутствия единого взгляда и нормативного закрепления критериев, указанная система может быть учтена и взята за основу дальнейшего законодательного урегулирования данного вопроса. The article states that to achieve the effectiveness of public provision security in Ukraine, it is necessary to comprehensively define the categories according to which the effectiveness of public security in Ukraine will be established. Given the lack of a common view and normative consolidation of criteria, this system can be taken into account and taken as a basis for further legislative settlement of this issue.

Опис

Панова О.О. Критерії ефективності забезпечення публічної безпеки в Україні / О.О. Панова // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 66 - 67.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, публічна безпека, критерії ефективності, публичная безопасность, public safety, критерии эффективности, efficiency criteria

Бібліографічний опис