Наукові основи та класифікація джерел криміналістичної інформації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Українська поліцеїстика: теорія, законодавство, практика. - 2023. - № 1(5). - С. 31-37
Abstract
Статтю присвячено дослідженню наукових основ і класифікації джерел криміналістичної інформації. Автором проведено аналіз наукових публікацій відповідного тематичного змісту і розглянуто визначення, що наводять різні автори для термінів «інформація», «криміналістична інформація», «криміналістично значуща інформація». На підставі зібраних фактів здійснено узагальнення отриманих відомостей про сутність криміналістичної інформації, сформовано авторське визначення цього терміну. Окремо у статті досліджено проблему класифікації джерел криміналістичної інформації шляхом розгляду та опрацювання вже наявних варіантів та побудови на їхній основі власної системи. Запропоновано впорядкувати джерела криміналістичної інформації за критерієм форми застосування спеціальних знань обізнаної особи, яка вивчає певні об’єкти, явища та процеси як носії інформації про подію, що розслідується. Наведено приклади використання різних джерел криміналістичної інформації під час розслідування злочинів. Результати дослідження можуть бути корисними для судових експертів, спеціалістів-криміналістів, оперативних працівників, слідчих, прокурорів, суддів та інших працівників правоохоронних органів.
The article is dedicated to the study of scientific foundations and classification of sources of criminalistic information. The author analyzes scientific publications related to the subject matter and discusses the definitions given by different authors for the terms "information," "criminalistic information," and "criminally relevant information." Based on the gathered facts, the author summarizes the obtained knowledge about the essence of criminalistic information and provides their own definition of this term. The article also examines the problem of classifying sources of criminalistic information by considering existing classifications and constructing their own. As a result, the author proposes to categorize sources of criminalistic information according to the criterion of the form of using special knowledge by an informed person who participates in the study of certain objects, phenomena, and processes that carry information about the event being investigated. Examples of using different sources of criminalistic information in the process of investigating crimes are provided. The results of the study can be useful for forensic experts, criminalists, law enforcement officers, investigators, prosecutors, judges, and other employees of law enforcement agencies.
Дан анализ теоретических и практических аспектов источников криминалистической информации, их классификации и роли в расследовании преступлений.
Description
Keywords
розслідування злочинів, криміналістична інформація, криміналістичні обліки, криміналістично значуща інформація, джерела криміналістичної інформації, crime investigation, forensic information, forensic records, forensically significant information, sources of forensic information, расследование преступлений, криминалистическая информация, криминалистические учеты, криминалистически значимая информация, источники криминалистической информации
Citation
Кожевніков, О. А. Наукові основи та класифікація джерел криміналістичної інформації / Кожевніков Олексій Андрійович // Українська поліцеїстика: теорія, законодавство, практика. - 2023. - № 1(5). - С. 31-37. - DOI: https://doi.org/10.32782/2709-9261-2022-1-5-6.