Феномен злочинності в оборонно-промисловому комплексі України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2020. – № 1 (22). – С. 224-233

Анотація

У статті досліджена природа злочинності в сфері оборонно-промислового комплексу України. Встановлено, описаний її міжгалузевий характер, пояснено ознаки стійкості, інстітуціоналізірованності. Визначено функціональна структура цієї злочинності, в якій виділені системно-корупційні, ситуаційно-корупційні, службово-нігілістичні і неспецифічно-галузеві кримінальні практики. Акцентовано увагу на особливу небезпеку злочинної розвідувально-підривної діяльності, спрямованої через обструкцію оборонно-промислового комплексу на послаблення обороноздатності країни.
The author of the article has researched the nature of crime in the defenseindustrial area of Ukraine. Its inter-sectoral character has been established and described; features of sustainability, institutionalization have been explained. The functional structure of this prejudice has been defined, where the systemic and corruption, situational and corruption, service and nihilistic, nonspecific-branch criminal practices have been distinguished. Attention has been focused on the special danger of criminal intelligence and subversive activities aimed at weakening the state’s defense capability through the obstruction of the military-industrial complex.
В статье исследована природа преступности в сфере оборонно-промышленного комплекса Украины. Установлен, описан её межотраслевой характер, объяснены признаки устойчивости, институционализированности. Определена функциональная структура этой преступности, в которой выделены системно-коррупционные, ситуационно-коррупционные, служебно-нигилистические и неспецифически-отраслевые криминальные практики. Акцентировано внимание на особой опасности преступной разведывательно-подрывной деятельности, направленной через обструкцию оборонно-промышленного комплекса на ослабление обороноспособности страны.

Опис

Кожушко, С. О. Феномен злочинності в оборонно-промисловому комплексі України / Сергій Олександрович Кожушко // Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2020. – № 1 (22). – С. 224-233.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, злочинність, преступность, crime, протидія злочинності, противодействие преступности, combating crime, оборонно-промисловий комплекс, оборонно-промышленный комплекс, defense-industrial complex, корупція, коррупция, corruption, національна безпека, национальная безопасность, national security

Бібліографічний опис