Порівняльно-правовий аналіз відшкодування моральної шкоди законодавства України з іншими країнами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 325-327

Анотація

Надано порівняльно-правовий аналіз українського законодавства з законодавством інших європейських країн щодо відшкодуваннями моральної шкоди. Зазначено, що в Україні порівняно з країною-сусідом Польщею більш розвинуте відшкодування моральної шкоди в плані того, що у нас наявна компенсація не тільки за фізичні пошкодження, а й за душевні; порівнюючи з Республікою Чехія ми дещо «поступаємося» в чіткості системи.
A comparative legal analysis of Ukrainian legislation with legislation is provided other European countries regarding compensation for moral damage. It is noted that in Compared to the neighboring country Poland, Ukraine has a more developed compensation for moral damage in terms of the fact that we have compensation not only for physical damage, but also for mental damage; comparing with the Czech Republic, we are somewhat "inferior" in the clarity of the system.
Представлен сравнительно-правовой анализ украинского законодательства с законодательством других европейских стран по возмещениям морального вреда. Отмечено, что в Украине по сравнению со страной-соседом Польшей более развито возмещение морального вреда в плане того, что у нас есть компенсация не только за физические повреждения, но и за душевные; сравнивая с Республикой Чехия мы несколько «уступаем» четкости системы.

Опис

Ключові слова

порівняльно-правовий аналіз, comparative legal analysis, сравнительно-правовой анализ, відшкодування моральної шкоди, compensation for moral damage, возмещение морального вреда, зарубіжний досвід, foreign experience, зарубежный опыт, європейські країни, European countries, европейские страны, законодавство, legislation, законодательство, Україна, Ukraine, Украина

Бібліографічний опис

Лиценко, І. В. Порівняльно-правовий аналіз відшкодування моральної шкоди законодавства України з іншими країнами / Іван Вадимович Лиценко // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 325-327.