Адміністративні комісії в системі суб’єктів провадження в справах про адміністративні проступки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Прикарпатський юридичний вісник. - 2018. - Вип. 2 (23), т. 4. - С. 188-193

Анотація

Досліджено система суб’єктів провадження в справі про адміністративні проступки, визначено їх ролі та компетенції адміністративних комісій щодо розгляду справ про адміністративні проступки. Наведено підходи до визначення класифікації суб’єктів провадження в справах про адміністративні проступки.
The article is devoted to the study of the system of subjects of proceedings in the case of administrative offenses, determining their role and competence of the administrative commissions to consider cases of administrative offenses. Approaches to determining the classification of subjects of proceedings in cases of administrative offenses are given.
Исследована система субъектов производства по делу об административных проступках, определены их роли и компетенции административных комиссий по рассмотрению дел об административных проступках. Приведены подходы к определению классификации субъектов производства по делам об административных проступках.

Опис

Панасюк, О. В. Адміністративні комісії в системі суб’єктів провадження в справах про адміністративні проступки / Панасюк О. В. // Прикарпатський юридичний вісник. - 2018. - Вип. 2 (23), т. 4. - С. 188-193.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, адміністративні комісії, administrative commissions, административные комиссии, провадження в справах про адміністративні правопорушення, proceedings in cases of administrative offenses, производство по делам об административных правонарушениях, підвідомчість, подведомственность, суб’єкти провадження в справах про адміністративні проступки, subjects of the proceedings in cases of administrative misdemeanors, субъекты производства по делам об административных проступках

Бібліографічний опис