Роль громадських організацій у протидії торгівлі людьми

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 70-73

Анотація

Зазначено, що громадські організації становлять досить ефективний та інтенсивний потенціал протидії злочинності в цілому, та злочинам, пов’язаним з торгівлею людьми, зокрема. Саме їх активність в політичному та соціальному житті країни привертає увагу всього суспільства до появи та розповсюдження торгівлі людьми. Якщо це злочинне явище соціально обумовлене, то протидіяти йому повинен саме соціум в особі об’єднання громадян на основі росту його національної свідомості та в тісній взаємодії з міжнародною спільнотою, що буде запорукою зміцнення гарантій прав людини на міжнародному рівні.
It is noted that public organizations constitute a fairly effective and intensive potential for combating crime in general and crimes related to human trafficking in particular. It is their activity in the political and social life of the country that draws public attention to the emergence and spread of human trafficking. If this criminal phenomenon is socially conditioned, then it is the society, represented by the association of citizens, that should counteract it on the basis of the growth of its national consciousness and in close cooperation with the international community, which will become the key to strengthening human rights guarantees at the international level.
Отмечено, что общественные организации составляют достаточно эффективный и интенсивный потенциал противодействия преступности в целом и преступлениям, связанным с торговлей людьми, в частности. Именно их активность в политической и социальной жизни страны привлекает внимание общества к появлению и распространению торговли людьми. Если это преступное явление социально обусловлено, то противодействовать ему должен именно социум в лице объединения граждан на основе роста его национального сознания и в тесном взаимодействии с международным сообществом, что станет залогом укрепления гарантий прав человека на международном уровне.

Опис

Шевчук Т. А. Роль громадських організацій у протидії торгівлі людьми / Т. А. Шевчук // Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 70 - 73.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Кримінологія. Criminology. Криминология, Кримінальне право. Criminal Law. Криминальное право, протидія торгівлі людьми, громадські організації, противодействие торговле людьми, общественные организации, public organizations, combating human trafficking

Бібліографічний опис