До проблеми зміни контракту про проходження служби в Національній поліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового руху в Україні : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 трав.2020 р.). – Xарків: ХНУВС, 2020. – С. 266-269.

Анотація

Зазначено, що трудові правовідносини поліцейських за своєю правовою природою динамічні, виникнувши одного разу в зв'язку з укладенням громадянином України і поліцією контракту, вони в процесі свого існування аж до свого припинення, як правило, зазнають змін. Отже, у розвитку трудових правовідносин поліцейських виділяються стадії виникнення, зміни та припинення. Розглянута ч. 1 ст. 65 «Переміщення поліцейських в органах, закладах та установах поліції» Закону України «Про Національну поліцію» де йдеться про переведення, а не про переміщення. Тому існує доцільність змінити назву ст. 65 Закону України «Про Національну поліцію» на «Переведення та переміщення поліцейських в органах, закладах та установах поліції» та привести її зміст у відповідність до КЗпП України. Отмечено, что трудовые правоотношения полицейских по своей правовой природе динамичны, возникнув однажды в связи с заключением гражданином Украины и полицией контракта, они в процессе своего существования вплоть до прекращения, как правило, претерпевают изменения. Следовательно, в развитии трудового правоотношения полицейских выделяются стадии возникновения, изменения и прекращения. Рассмотрена ч. 1 ст. 65 «Перемещение полицейских в органах, учреждениях и учреждениях полиции» Закона Украины «О Национальной полиции», где речь идет о переводе, а не о перемещении. Потому существует целесообразность изменить название ст. 65 Закона Украины «О Национальной полиции» на «Перевод и перемещение полицейских в органах, учреждениях и учреждениях полиции» и привести ее содержание в соответствие с КЗоТом Украины. It is noted that the labor relations of police officers are dynamic in their legal nature, having arisen once in connection with the conclusion of a contract by a citizen of Ukraine and the police, they usually undergo changes in the course of their existence until termination. Consequently, in the development of the employment relationship of police officers, the stages of emergence, change and termination are distinguished. Part 1 of Art. 65 "Movement of police officers in the bodies, institutions and institutions of the police" of the Law of Ukraine "On the National Police", which refers to the transfer, not the movement. Therefore, it is advisable to change the title of Art. 65 of the Law of Ukraine "On the National Police" to "Transfer and relocation of police officers in the bodies, institutions and institutions of the police" and bring its content in line with the Labor Code of Ukraine.

Опис

Вереітін С. В. До проблеми зміни контракту про проходження служби в Національній поліції України / С. В. Вереітін / Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового руху в Україні : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 трав. 2020 р.) / за заг. ред. К. Ю. Мельника; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Xарків: ХНУВС, 2020. – С. С. 266-269.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, трудові правовідносини, трудовые правоотношения, labor legal relations, контракт, contract, проходження служби, прохождение службы, правове регулювання, правовое регулирование, legal regulation, зміна умов трудового договору, изменение условий трудового договора, change in the terms of the employment contract, трудовий договір, трудовой договор, labor contract, поліцейські, полицейские, police officers

Бібліографічний опис