До питання професійно-нормативної поведінки курсантів закладів вищої освіти МВС України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки, відзначення Дня Європи та 70-річчя заснування Ради Європи (м. Харків, 16 трав. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 111-116
Abstract
Визначено, що нормативність особистості є її характеристикою, що відображає процес засвоєння соціальних норм і виступає необхідною умовою існування особистості в онтогенезі. Наголошено, що професійне середовище закладу вищої освіти зі специфічними умовами навчання продукує специфічні моральні норми: норми-заборони, норми-рамки та норми-зразки, а суб’єкт-суб’єктні відносини безпосередньо впливають на розвиток нормативної поведінки курсантів.
It was determined that the normativity of the personality is its characteristic, which reflects the process of assimilation of social norms and acts as a necessary condition for the existence of the personality in ontogenesis. It is emphasized that the professional environment of a higher education institution with specific learning conditions produces specific moral norms: norms-prohibitions, norms-frames and norms-models, and subject-subject relations directly affect the development of normative behavior of cadets.
Определено, что нормативность личности является ее характеристикой, отражающей процесс усвоения социальных норм и выступает необходимым условием существования личности в онтогенезе. Отмечено, что профессиональная среда высшего образования со специфическими условиями обучения продуцирует специфические моральные нормы: нормы-запреты, нормы-рамки и нормы-образцы, а субъект-субъектные отношения оказывают непосредственное влияние на развитие нормативного поведения курсантов.
Description
Маравська, К. І. До питання професійно-нормативної поведінки курсантів закладів вищої освіти МВС України / Катерина Ігорівна Маравська // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки, відзначення Дня Європи та 70-річчя заснування Ради Європи (м. Харків, 16 трав. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2019. - С. 111-116.
Keywords
Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Україна. Ukraine. Украина, навчальні заклади зі специфічними умовами навчання, educational institutions with specific learning conditions, учебные заведения со специфическими условиями обучения, нормативність, normativity, нормативность, нормативна поведінка, normative behavior, нормативное поведение
Citation