Проблеми розвитку альтернативного (позасудового) та досудового врегулювання спорів: пошук моделі системи вирішення спорів в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Доктрина приватного права: традиції та сучасність: матеріали XX наук.-практ. конф., присвяч. 100-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР, ректора Харків. юрид. ін-ту (1962–1987 рр.) В. П. Маслова (м. Харків, 4 лют. 2022 р.). – Харків: Право, 2022. - С. 107-112

Анотація

Наголошено на необхідність вдосконалення вітчизняної моделі врегулювання спорів. Україна продовжує шукати свою модель системи вирішення спорів з метою реального утвердження людських прав і верховенства права. Застосування альтернативних судовим процедурам способів вирішення спорів є перспективним напрямком в розвитку правової системи в Україні.
The need to improve the domestic model of dispute settlement was emphasized. Ukraine continues to search for its model of a dispute resolution system with the aim of real affirmation of human rights and the rule of law. The application of methods of dispute resolution alternative to court procedures is a promising direction in the development of the legal system in Ukraine.
Отмечена необходимость усовершенствования отечественной модели урегулирования споров. Украина продолжает искать свою модель системы разрешения споров с целью реального утверждения человеческих прав и верховенства права. Применение альтернативных судебным процедурам способов разрешения споров является перспективным направлением в развитии правовой системы в Украине.

Опис

Ключові слова

вирішення спору, dispute resolution, разрешение спора, альтернативні способи врегулювання конфліктів, alternative methods of conflict resolution, альтернативные способы урегулирования конфликтов, позасудові способи врегулювання спору, out-of-court dispute settlement methods, внесудебные способы урегулирования спора, досудове врегулювання спорів, pre-trial settlement of disputes, досудебное урегулирование споров, зарубіжний досвід, foreign experience, зарубежный опыт

Бібліографічний опис

Кройтор, В. А. Проблеми розвитку альтернативного (позасудового) та досудового врегулювання спорів: пошук моделі системи вирішення спорів в Україні / Кройтор В. А. // Доктрина приватного права: традиції та сучасність: матеріали XX наук.-практ. конф., присвяч. 100-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР, ректора Харків. юрид. ін-ту (1962–1987 рр.) В. П. Маслова (м. Харків, 4 лют. 2022 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. цивіл. права № 1, Каф. цивіл. права № 2; Нац. акад. прав. наук України, Від-ня цивіл.-прав. дисциплін; Харків. обл. осередок Всеукр. гром. орг. «Асоц. цивілістів України». – Харків: Право, 2022. - С. 107-112.