Щодо статистичних даних у сфері пожежної безпеки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету цивільного захисту України. – 2022. – Вип. 2 (17). – С. 285-293

Анотація

Проведено аналіз статистичних даних про пожежі та їх наслідки. Запропоновано впровадження в практику діяльності органів державної влади показників ефективності та результативності з використанням статистичної інформації під час вибору управляючих впливів при прогнозуванні кількості пожеж з метою прийняття результативних управлінських рішень. Проаналізовано статистичні дані і виявлені закономірності щодо причин виникнення пожеж. Доведено, що надання інформаційних даних щодо пожеж дозволяє повністю оцінити масштаби проблем та прийняти ефективні управлінські рішення щодо наявної критичної ситуації у державі у цій сфері.
To determine the statistical indicators, it is necessary to identify those phenomena and processes that belong to the study, identify their nature and essence. Statistical science uses data, summarizes them and develops methods of statistical research, applying the theoretical provisions of statistical science in practice to solve specific management tasks. It is shown that in order to ensure the effectiveness of management activities, it is important that basic actions, operations, forecasting estimates, expertise, statistical generalizations, information, sociological data on which this or that management decision is documented and analyzed. The study analyzed the statistics on fires and their consequences. The introduction of efficiency and effectiveness indicators using statistical information in the choice of management influences in the predicting the number of fires in order to make effective management decisions is proposed. Statistics are analyzed and patterns have been identified about the causes of fires. It has been proven that providing information on fires allows you to fully evaluate the scale of problems and make effective management decisions on the existing critical situation in the country in this area.
Проведен анализ статистических данных о пожарах и их последствиях. Предложено внедрение в практику деятельности органов государственной власти показателей эффективности и результативности с использованием статистической информации при выборе управляющих воздействий при прогнозировании количества пожаров с целью принятия результативных управленческих решений. Проанализированы статистические данные и выявлены закономерности причин возникновения пожаров. Доказано, что предоставление информационных данных по пожарам позволяет полностью оценить масштабы проблем и принять эффективные управленческие решения относительно критической ситуации в государстве в этой сфере.

Опис

Клочко, А. М. Щодо статистичних даних у сфері пожежної безпеки / А. М. Клочко, Л. В. Борисова, Л. О. Нікітіна // Вісник Національного університету цивільного захисту України. – 2022. – Вип. 2 (17). – С. 285-293. - DOI: 10.52363/2414-5866-2022-2-33.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, органи державної влади, public authorities, органы государственной власти, управлінські рішення, management decisions, управленческие решения, статистика, statistics, статистичні показники, statistical indicators, статистические показатели, пожежна безпека, fire security, пожарная безопасность

Бібліографічний опис